Farma fotowoltaiczna – regulacje

Farma fotowoltaiczna – regulacje

Fotowoltaika zyskuje coraz większą popularność. Zainteresowanie przetworzeniem energii słonecznej w energię elektryczną wykazują nie tylko gospodarstwa domowe ale również przedsiębiorstwa przemysłowe, rolnicy czy właściciele biurowców. Inną formą wykorzystania fotowoltaiki jest tworzenie farm fotowoltaicznych, które wytwarzają energię na masową skalę i przekazują ją do sieci. Poniżej opisano regulacje dotyczące działalności w zakresie farm fotowoltaicznych.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Fotowoltaika

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Jednym z pierwszych kroków, które trzeba podjąć planując stworzenie farmy fotowoltaicznej, jest podpisanie umowy dzierżawy gruntu. Na właścicielu gruntu spoczywa większość prac związanych z przygotowaniem gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Przede wszystkim są to pozwolenia na budowę i środowiskowe. Warto zwrócić uwagę, czy w danej gminie jest plan zagospodarowania przestrzennego zakazujący stawiania farm fotowoltaicznych na danym terenie.

Inwestor opłaca wszystkie podatki wynikające z funkcjonowania farmy, ale nakazy płatnicze wystawia się na właściciela ziemi. Jeśli właściciel chce wydzierżawić jedynie część działki, powinien pomyśleć nad podziałem geodezyjnym, który usprawni przechodzenie przez dalsze procedury formalne.

przykład instalacji fotowoltaicznej

Wysokość realnego czynszu z dzierżawy waha się między 7 a 10 tyś. złotych za hektar. Ze względu na to, iż zazwyczaj pod inwestycje fotowoltaiczne wybiera się gleby o słabej jakości z powierzchnią powyżej 2 ha, jest to dobry sposób na atrakcyjny dochód dla rolników. Na taką inwestycję nadają się tereny bez drzew i zabudowań, z IV lub gorszą klasą gleby. Im bliżej do linii średniego napięcia, tym atrakcyjniejsza jest działka dla inwestora. Najbardziej opłacalne jest długoterminowe wydzierżawianie gruntów z terminem przekraczającym 25 lat.

Na co uważać podpisując umowę o dzierżawę na farmę fotowoltaiczną

Podpisując umowę warto dokładnie się z nią zapoznać. Często spotyka się umowy, które dają inwestorowi pełnomocnictwa do postępowań sądowych, administracyjnych i wieczystoksięgowych związanych z inwestycją. W wielu wzorach umów właściciel ma ograniczone możliwości wypowiedzenia umowy. Należy zwrócić uwagę na okres przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego. Im jest on dłuższy, tym dłużej pole może leżeć ugorem, a właściciel nie dostanie za ten okres czynszu.

Warto również szczególną uwagę zwrócić na podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Normalnie płaci go właściciel gruntu. Jeśli jednak firma sama nie przekaże jego równowartości rolnikowi (a warto tu podkreślić, że podatek taki jest bardzo wysoki), to właściciel będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Przed podpisaniem umowy warto skonsultować ją z prawnikiem, by być pewnym jej treści w momencie podpisywania.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Fotowoltaika

Aukcje OZE - sprzedaż energii

Czym są aukcje OZE

System aukcyjny jest zmianą z systemie wspierania energetyki z odnawialnych źródeł energii wcześniej opartym o zielone certyfikaty. W nowej koncepcji rząd decyduje o tym, ile energii z OZE zostanie wytworzonej w danym okresie. Podczas rokrocznych aukcji URE jako przedmiot ustanawia wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Aukcje będą wyłaniać przedsiębiorców, którzy zaoferują produkcję energii po najniższej cenie. Zwycięzca otrzymuje wsparcie w postaci gwarancji ceny zakupu jego energii przez 15 lat po zaproponowanej przez niego stawce waloryzowanej o poziom inflacji.

Minister Gospodarki jest zobowiązany podawać cenę referencyjną czyli maksymalną stawkę, za którą będzie można w danym roku kupić energię. Wytwórcy swoje oferty mogą składać za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

przykład farmy fotowoltaicznej

Zgodnie z projektami rozporządzeń opublikowanych przez Ministerstwo Energii inwestorzy mogą liczyć na jeszcze większą pomoc w 2019 roku. Zgłoszenia dla sprzedaży sporego wolumenu energii są przyjmowane w dwóch koszykach wiatrowo-fotowoltaicznych: dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW i dla projektów o mocy ponad 1 MW.

Ceny referencyjne dla 2019 roku wynoszą 370 zł/MWh dla instalacji o mocy do 1 MW i 350 zł/MWh dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. Co ważne, te poziomy cen są istotnie niższe od cen referencyjnych przyjmowanych w poprzednich latach.

Jak wziąć udział w aukcjach OZE

Wytwórca, który zamierza wziąć udział w aukcji musi najpierw przejść przez procedurę oceny formalnej oraz otrzymać zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Procedurę rozpoczyna się na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Zwolnieni z obowiązku są jedynie wytwórcy, którzy przed 1.07.2016 wytwarzali energię z OZE, otrzymali zielony certyfikat i chcą przejść z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego.

Warto pamiętać, iż zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji uwzględnia tylko daną instalację. Jeśli więc wytwórca zamierza uzyskać wsparcie dla kilku instalacji, powinien złożyć dla każdej oddzielny wniosek.

przykład farmy fotowoltaicznej

Przygotowania do złożenia wniosku warto rozpocząć jak najwcześniej. W momencie ogłoszenia aukcji przez Prezesa URE znacznie wzrasta zainteresowanie aukcjami i urzędy przyjmują znacznie więcej wniosków, przez co wydłuża się czas oczekiwania na decyzję. Prezes URE ma 30 dni na wydanie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu wniosku od dnia jego złożenia. Jednak jest to termin instrukcyjny, którego przekroczenie nie wywołuje żadnych skutków.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji OZE

Wniosek powinien zawierać oryginały lub poświadczone kopie dokumentów takich jak:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • warunki przyłączenia instalacji OZE do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej
  • pozwolenie na budowę wydane dla projektowanej instalacji OZE lub jej modernizacji
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • harmonogram rzeczowy i finansowy budowy lub modernizacji instalacji OZE.

Warto mieć na uwadze, iż poświadczenia o zgodności powinien dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Fotowoltaika

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę