Fotowoltaika dla firm – warunki odsprzedaży energii do sieci

Fotowoltaika dla firm – warunki odsprzedaży energii do sieci

instalacja fotowoltaiczna na dachu

Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej zyskuje na popularności. Energia z paneli fotowoltaicznych choć wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi (zakup elementów oraz ich montaż), później niesie ogromne korzyści. Są one odmienne dla osób fizycznych niż dla przedsiębiorców, ale zawsze jest to niezależność cenowa od sprzedawcy energii.

Co dzieje się z wyprodukowaną nadwyżką energii oraz to, jakie są zasady jej odprowadzania do sieci opisano poniżej.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej

Wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej

Montaż paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych na dachu

Osoby fizyczne decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej stają się prosumentami. Oznacza to, iż produkują energię elektryczną na pokrycie własnych potrzeb i nie wykorzystują jej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przysługuje im upust czyli możliwość odebrania nadwyżki energii wcześniej wysłanej do sieci.

Przedsiębiorcy nie mogą zostać prosumentami. Energia, którą produkują powinna być wykorzystana na pokrycie bieżących potrzeb energetycznych. Z tego powodu najbardziej na montażu instalacji skorzystają ci, których potrzeby energetyczne są największe w ciągu dnia.

Jeśli instalacja fotowoltaiczna wytworzy nadwyżkę, jest ona przesyłana do sieci. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii sieć energetyczna jest zobowiązana odkupić nadwyżkę od wytwórców innych niż prosument.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Instalacja paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych montowana na płaskim dachu

Obowiązek zakupu niewykorzystanej energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej trwa 15 lat od pierwszego dnia wyprodukowania energii ze źródeł odnawialnych. W ustawie znajduje się zastrzeżenie, iż obowiązek trwa nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku.

Prezes URE do 31 października każdego roku ma obowiązek przedstawić listę sprzedawców zobowiązanych na następny rok. Lista zawiera spis wszystkich sprzedawców zobowiązanych przydzielonych do konkretnych operatorów systemu dystrybucyjnego.

Sprzedawca zobowiązany – sprzedawca energii elektrycznej, który ma obowiązek odkupić nadwyżkę energii. Zakupowi podlega energia wytworzona w mikroinstalacji przez wytwórcę niebędącego prosumentem.

Sprzedaż energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej

Cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Wysokość cen ogłasza Prezes URE.

Jeśli instalacja fotowoltaiczna została zmodernizowana po 1 lipca 2016 roku, obowiązek zakupu obejmuje tylko energię wytworzoną proporcjonalnie do zwiększenia mocy instalacji.

Obowiązek zakupu przestaje obowiązywać dla zmodernizowanych po 1 lipca 2016 r. instalacji w poniższych przypadkach:

  • modernizacja spowodowała wzrost mocy instalacji powyżej 40kW;
  • nakłady na modernizację przekroczyły 30% wartości początkowej mikroinstalacji;
  • wykorzystywane urządzenia przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej zostały wyprodukowane więcej niż 48 miesięcy przed pierwszym wytworzeniem energii w zmodernizowanej instalacji.

Sprzedaż energii z małej instalacji

Łączna moc małej instalacji nie może przekroczyć 500kW.

W przypadku modernizacji instalacji, obowiązkowi zakupu podlega część wytworzonej energii proporcjonalnie do przyrostu mocy. Wartość ta nie może przekroczyć 75% wartości początkowej instalacji.

Obowiązek sprzedaży znika, jeśli modernizacja wiąże się z:

  • wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię, które zostały wyprodukowane więcej niż 48 miesięcy przed wytworzeniem energii po raz pierwszy w zmodernizowanej instalacji;
  • utrzymaniem tego samego poziomu łącznej mocy instalacji;
  • nakładami niższymi niż 30% wartości początkowej modernizowanej instalacji;
  • wykorzystaniem instalacji do wytwarzania energii z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w instalacjach spalania wielopaliwowego (z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego).

Cena sprzedaży energii równa się średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Ceny ogłasza Prezez URE.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Jak zacząć sprzedawać energię będąc przedsiębiorcą

Jak zacząć sprzedawać energię będąc przedsiębiorcą

Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych należy zgłosić przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

W zgłoszeniu przedsiębiorca deklaruje, iż będzie wytwarzał energię na własne potrzeby. Należy również złożyć wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego, który pozwala na kontrolowanie przesyłanej energii.

Zakład elektroenergetyczny ma 30 dni na wydanie decyzji i wymianę licznika. Później odbywa się podpisywanie umów z zakładem elektroenergetycznym na świadczenie dystrybucji oraz sprzedaż nadwyżek.

inwerter dla instalacji fotowoltaicznej na ziemi

Możemy sprawdzać ilość wyprodukowanej energii na inwerterze, zaś licznik pokaże ilość energii zużytej przez firmę.

Właściciel firmy jest zobowiązany do wystawiania faktury zakładowi elektroenergetycznemu, ma on swobodę wybrania częstotliwości wystawiania faktur. Rozliczenia są bezgotówkowe na konto firmowe.

Możliwość odsprzedaży nadwyżek jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców. To może być kolejną zachętą dla przedsiębiorców, szczególnie dla tych, którzy mają największe potrzeby energetyczne w ciągu dnia. Dzięki fotowoltaice firma może zdobyć nie tylko niezależność energetyczną ale również zyskać finansowo.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę