Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika

Przykład paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych zainstalowanych na dachu gospodarstwa rolniczego

Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej jest szczególnie interesująca dla rolników. Rolnicy mają duże zapotrzebowanie na energię, które wynika z energochłonnego procesu wytwórczego. Dodatkowo, posiadają oni znacznie większą przestrzeń (np. dachy), na której można zamontować instalację fotowoltaiczną. Jakie korzyści osiągną rolnicy i producenci żywności z wykorzystania fotowoltaiki?

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Fotowoltaika w rolnictwie - dlaczego się opłaca?

Fotowoltaika w rolnictwie – dlaczego się opłaca?

przykład wielkopowierzchniowej instalacji fotowoltaicznej

Samodzielne wytwarzanie energii pozwala chronić się przed zmianami cen za energię elektryczną. Dodatkowo, własna instalacja chroni przed awarią sieci, która jest szczególnie groźna (niedziałające chłodnie mogą generować ogromne straty w postaci zepsutych produktów). Z tego powodu rolnicy często decydują się na powiększenie instalacji o magazyn energii. Wtedy nawet przy niepracujących panelach fotowoltaicznych mogą korzystać z wcześniej wyprodukowanych nadwyżek.

Należy również pamiętać, że energia elektryczna z fotowoltaiki to czysta energia. Nie produkuje szkodliwych gazów ani pyłów, które mogłyby szkodzić uprawom.

Ogromne znaczenie ma również potencjał dużej powierzchni dachu. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu nie zabiera dodatkowej przestrzeni uprawnej.

Przy wysokim zapotrzebowaniu na energię, koszty znacznie spadają, jeśli gospodarstwo rolne uniezależnia się od dostawcy. Wcześniej wspomniane wahania cen energii przestają być problemem, gdy rolnik korzysta z własnej wytwórni energii. W przypadku producentów żywności i rolników koszty zakupu energii elektrycznej mogą stanowić w niektórych miesiącach nawet 80% wszystkich wydatków. Wprowadzenie fotowoltaiki będzie więc skutkowało odczuwalnym obniżeniem wydatków, a po kilku latach inwestycja zwróci się i zacznie przynosić zyski.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Zwroty i ulgi z fotowoltaiki dla rolnika

Zwroty i ulgi z fotowoltaiki dla rolnika

Duża instalacja fotowoltaiczna oznacza stosunkowo niski koszt jednostkowy dla produkowanej energii.

Rolnicy mają też możliwość odliczenia płaconego podatku VAT. Dzięki temu wraca do nich 23% z wydanej kwoty wydanej na fotowoltaikę. Co więcej rolnikom, którzy decydują się na wykorzystanie inwestycji ekologicznej, przysługuje niższy podatek gruntowy. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej umożliwia odliczenie 25% z poniesionych kosztów od podatku płaconego od gruntów rolnych.

Te ulgi sprawiają, iż instalacja fotowoltaiczna zwraca się nawet 3 razy szybciej niż w przypadku osób fizycznych. Fotowoltaika może przynosić zysk już po pięciu latach użytkowania.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla gospodarstw rolnych

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla gospodarstw rolnych

montaż polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych

W latach 2014-2020 jest realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach programu istnieje poddziałanie 4.1.3. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie operacji typu “Modernizacja gospodarstw rolnych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:

  • gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Dla osób fizycznych oznacza to, iż pomoc jest skierowana do pełnoletnich osób, które kierują gospodarstwem rolnym osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponosi ona koszty i czerpie korzyści z prowadzonej działalności.

Pomoc jest przyznawana między innymi na działania:

  • zapewniające poprawę ogólnych wyników gospodarstwa poprzez racjonalizację technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (zwane obszarem D);
  • związane bezpośrednio z działalnością rolniczą w tym przygotowanie produkowanych produktów do sprzedaży;
  • powodujące wzrost konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa.

W ramach obszaru D można prowadzić inwestycje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Na jaką pomoc można liczyć w ramach instalacji fotwoltaicznej dla rolnictwa?

W ramach programu można otrzymać refundację części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zalicza się do nich:

  • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej;
  • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
  • przygotowanie i realizacja operacji (przygotowanie dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, opłaty za konsultacje, doradztwo i ocenę wykonalności).

Przygotowanie i realizacja operacji nie mogą przekroczyć 10% wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Standardowo przyznaje się pomoc o wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie jeden beneficjent może otrzymać pomoc do limitu 500 tyś. zł. Minimalna planowana wysokość kosztów kwalifikowanych to 50 tyś. złotych.

Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a terminy naborów są ogłaszane przez Prezesa ARiMR. W jednym roku można złożyć jeden wniosek dotyczący tego samego gospodarstwa.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Leasing na instalację fotowoltaiczną dla rolników

Leasing na instalację fotowoltaiczną dla rolników

przykład instalacji fotowoltaicznej na dachu

Nie każdy przedsiębiorca posiada wystarczającą ilość gotówki, by móc zainwestować w budowę instalacji fotowoltaicznej. Rozwiązaniem, po które mogą sięgnąć takie osoby, jest leasing. Oferuje go coraz więcej banków.

Leasing to rodzaj finansowania dzięki któremu leasingobiorca może korzystać z rzeczy, a ostatecznie ma również możliwość jej nabycia. Leasingodawca jest właścicielem przedmiotu, ale leasingobiorca wpłacając opłaty leasingowe ma prawo do użytkowania przedmiotu. Co ważne, leasingobiorca nie musi angażować własnych środków w przeciwieństwie do dofinansowań, które wymagają wkładu własnego.

Co zyskujemy decydując się na leasing w ramach finsasowania fotowoltaiki dla gospodarstwa rolnego?

Nie musimy pokrywać kosztów instalacji fotowoltaicznej, które mogą dla wielu być zbyt wysokie. Płacimy jedynie ratę leasingową, która zastępuje opłaty za zakup elementów instalacji fotowoltaicznej.

Co więcej, oszczędności wynikające z samodzielnej produkcji energii elektrycznej częściowo pokrywają wysokość raty, więc ponoszone koszty są jeszcze niższe. Zyskujemy więc nie tylko autonomiczność energetyczną, ale również oszczędności na prądzie odczuwalne od razu.

Warto również wspomnieć, iż leasing umożliwia rozłożenie podatku VAT na raty. Jest on później doliczany do rat leasingowych netto. Osoby kupujące instalację fotowoltaiczną ze środków własnych lub na kredyt, muszą podatek rozliczyć jednorazowo.

Leasing operacyjny (przedmiot umowy jest częścią majątku leasingodawcy) nie zwiększa zadłużenia leasingobiorcy i nie uwzględnia się go jako zobowiązania w bilansie finansowym. W tym przypadku koszt uzyskania przychodu to pełna wysokość rat i opłata wstępna. Podatek dochodowy leasingobiorcy jest więc mniejszy, gdyż raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania.

Leasing finansowy (przedmiot leasingu liczy się jako część majątku leasingobiorcy) koszt uzyskania przychodu stanowią odsetki rat leasingowych i opłata amortyzacji leasingowej instalacji fotowoltaicznej.

Niezależnie od tego, jaki sposób finansowania wybierzemy, instalacja fotowoltaiczna jest dobrym wyborem. Jej wykorzystanie podnosi innowacyjność przedsiębiorstwa oraz niesie korzyści środowiskowe. Dzięki pomocom finansowym w formie dofinansowania ze środków krajowych, pożyczkom bankowym lub leasingu coraz więcej osób może zdecydować się na wykorzystanie fotowoltaiki. Co najważniejsze, instalacja fotowoltaiczna daje autonomiczność i pomaga znacznie zmniejszyć koszty energii. W krótkim czasie koszty zakupu zwracają się, a użytkownik może cieszyć się niezależnością od cen energii i zyskiem.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę