Fotowoltaika – porównanie rachunku za prąd przed i po instalacji fotowoltaicznej w przypadku prosumenta

Fotowoltaika – porównanie rachunku za prąd przed i po instalacji fotowoltaicznej w przypadku prosumenta

Przykład instalacji fotowoltaicznej na dachu

Coraz więcej osób jest zainteresowanych wykorzystaniem fotowoltaiki do autonomicznego wytwarzania prądu. Panele fotowoltaiczne pochłaniając energię słoneczną przekształcają ją w energię elektryczną, która zasila instalację elektryczną budynku. Zwolennicy fotowoltaiki przekonują, iż jej wykorzystanie pozwala na znaczące obniżenie wydatków na rachunki za prąd. Poniżej przedstawiono zestawienia porównujące rachunki przed i po montażu instalacji.

Należy pamiętać, że decydując się na wykorzystanie paneli słonecznych, powinniśmy odpowiednio dopasować instalację do naszych potrzeb. Miejsce montażu, moc, wykorzystane elementy – to wszystko ma ogromny wpływ na opłacalność inwestycji.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:


Spis treści:

Porównanie rachunków przed i po instalacji fotowoltaiki - prosument

Porównanie rachunków przed i po instalacji fotowoltaiki – prosument

Poniżej przedstawiono porównanie rachunków dla prosumenta za dwa okresy półroczne – przed i po montażu instalacji fotowoltaicznej.

Na pierwszym zdjęciu pokazano odczyty licznika na początku i na koniec okresu rozliczeniowego raz z sumą wprowadzonej i pobranej energii z podziałem na dwie strefy (dzienna i nocna).

Druga tabela przedstawia ilość energii wprowadzonej i pobranej z uwzględnieniem upustów, które uprawniają do odbioru 80% wcześniej oddanej nadwyżki.
Do sieci wprowadzono 3093 kWh z czego zostało pobrane 2826 kWh. Aby wyznaczyć wysokość przysługującego upustu do odbioru należy obliczyć 80% z tej wartości (2826*0,8=2261). Resztę czyli 20% z 2826kWh (565 kWh) pobiera sieć dystrybucyjna.
Wartość w rubryce ilość pozostała oznacza ilość energii, która stanowi niewykorzystaną nadwyżkę i którą prosument może wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.

porównanie rachunków za prąd przed i po instalacji fotowoltaiki – ilość energii

Drugie zdjęcie pokazuje rozkład opłat w dwóch porównywanych okresach. Opłaty, które pozostają to opłata sieciowa stała (konserwacja i możliwość korzystania z sieci przesyłowo-dystrybucyjnej), opłata przejściowa, abonament (koszty obsługi klienta). Wykorzystanie fotowoltaiki pozwala na zwolnienie z opłat związanych z zakupem energii od dystrybutora. Różnica w wysokości rachunków to spadek o 96%.

porównanie rachunków za prąd przed i po instalacji fotowoltaiki – opłaty

Poniżej przedstawiono inne przykłady rachunków po instalacji systemu fotowoltaicznego.

rachunek za prąd po montażu instalacji fotowoltaicznej

rachunek za prąd po instalacji systemu fotowoltaicznego

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Jak interpretować rachunek za prąd z instalacją fotowoltaiczną - prosument

Jak interpretować rachunek za prąd z instalacją fotowoltaiczną – prosument

Interpretacja rachunku za prąd może okazać się problematyczna ze względu na wiele składowych. Poniżej na przykładzie rachunku dla gospodarstwa z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, objaśniono poszczególne elementy rozliczenia.

rachunek za prąd z instalacją fotowoltaiczną – prosument

Energia czynna pobrana (1) oznacza energię, która została pobrana z sieci w czasie, gdy panele były nieaktywne (np. w nocy). Energia czynna oddawana (2) to nadwyżka energii, która została przez prosumenta odprowadzona do sieci, innymi słowy jest to energia, która nie została skonsumowana na bieżące potrzeby.

Moc źródła (3) określa moc instalacji, którą posiada prosument, w tym przypadku jest to 5 kWh.
Współczynnik korekty (4) to część energii oddanej do sieci, którą prosument może pobrać w późniejszym czasie. Dla instalacji o mocy do 10kW jest to 80%, powyżej tej mocy jest to 70%.
Pobrane z magazynu (5) to ilość energii, jaką prosument pobrał ze swojego magazynu w okresie rozliczeniowym.
Wprowadzone do sieci (6) to ilość energii wyprodukowanej pomniejszona o bieżące zużycie. Z pozostałej części odprowadzonej do sieci wylicza się 80%.
Pobór z sieci (7) to ilość energii pobranej z sieci, gdy instalacja fotowoltaiczna nie działała.
Saldo bieżące (8) określa, ile prosument musiałby dokupić z sieci, aby pokryć swoje zapotrzebowanie (o ile posiadałby pusty magazyn [4]).

Magazyn energii i data wprowadzenia (9), (10) określają, jaka jest wysokość nadwyżki energii wprowadzonej przez prosumenta z uwzględnieniem upustu (80%).

Energia czynna (11) może być podawana z podziałem na strefy (dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez w formie całodobowej. Jest to ilość energii pobranej w danych porach. Akcyza (12) określa podatek pośredni, który może być nałożony na energię. Prosument jest zwolniony z płacenia jej za energię, którą zużyje na bieżące potrzeby.

Składnik stały stawki sieciowej (13) to koszty, które ponosi operator systemu dystrybucyjnego związane z utrzymaniem urządzeń energetycznych. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju układu pomiarowego (jedno lub trójfazowy).

Składnik zmienny stawki sieciowej (14) to opłata za przesyłanie energii, która jest ustalana przez operatora systemu przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA).

Stawka jakościowa (15) to kolejna opłata za przesyłanie energii, której wysokość ustalają Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Opłata OZE (16) stanowi podstawę do finansowania dopłat dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, jest naliczana od 07.2016 w wysokości 2,51 zł/MWh.

Stawka opłaty przejściowej (17) jest przychodem wytwórców na pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych wziętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Jest określana przez Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Abonament (18) to opłata za odczyt i kontrolę układu pomiarowego.

Numerem 19 oznaczono sumę wszystkich opłat, która jest wysokością rachunku dla posiadacza systemu fotowoltaicznego.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę