Fotowoltaika – pozwolenie na budowę

Fotowoltaika – pozwolenie na budowę

przykład wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika to coraz popularniejsza forma wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Swoje działanie opiera na przetworzeniu promieniowania słonecznego pochłanianego przez panele fotowoltaiczne w energię elektryczną na użytek instalacji elektrycznej. Zgodnie z ustawą o OZE mikroinstalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę przed dokonaniem montażu. Nowelizacja ustawy o OZE zmieniła maksymalną moc mikroinstalacji z 40 do 50 kWh. Oznacza to, iż teraz o pozwolenie na budowę muszą się starać właściciele instalacji o mocy powyżej 50 kWh. Co ważne, zgodnie z ustawą o prawie budowlanym pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych. Jakie kroki należy podjąć, by zarejestrować taką instalację opisano poniżej.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

polikrystaliczne panele fotowoltaiczne

Osoby będące przedsiębiorcami, które zamierzają wytwarzać energię w małej instalacji fotowoltaicznej (o mocy z zakresu 50-500 kWh), powinny dokonać wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Rejestr ten bywa również nazywany rejestrem wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W przypadku niedokonania tego wpisu, wytwórca może zapłacić karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Wpisu można dokonać listownie lub osobiście w terenowych oddziałach Urzędu Regulacji Energetyki. Wydział terenowy należy wybrać zgodnie z obszarem działania siedziby firmy. Aby uzyskać wpis, należy spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • nie można mieć zaległych podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne;
 • nie można mieć prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji;
 • nie można być wykreślonym z rejestru wytwórców energii w małej instalacji z powodu naruszenia przez posiadaną firmę warunków wykonywania działalności (w okresie do 3 lat przed złożeniem wniosku);
 • nie można wykonywać działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność była prowadzona po tym, jak URE nie odpowiedział w ciągu 14 dni na złożony wniosek o wpis do rejestru (w okresie do 3 lat przed złożeniem wniosku).

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • wniosek o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji,
 • oświadczenie wytwórcy energii w małej instalacji o niezaleganiu z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku, a także znajomości oraz spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie małych instalacji,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika),
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika).

Za wpis do rejestru musimy wnieść opłatę w wysokości 616 zł i opcjonalnie 17 zł za pełnomocnictwo. Decyzja jest wydawana w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli przez 14 dni od dnia złożenia wniosku nie uzyskamy wpisu, możemy rozpocząć wytwarzanie energii. W wyjątkowej sytuacji urząd może wezwać do uzupełnienia wniosku, wtedy termin 14 dni liczy się od dnia uzupełnienia.

Należy pamiętać, iż co kwartał przedsiębiorca musi składać do URE sprawozdanie z informacjami o wytworzonej i sprzedanej przez siebie energii elektrycznej. Wymagane jest również posiadanie dokumentacji potwierdzającej datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji i (opcjonalnie) datę wytworzenia energii po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Pozwolenie na budowę dla małych instalacji fotowoltaicznych

Pozwolenie na budowę dla małych instalacji fotowoltaicznych

montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu

Pozwolenie na budowę jest wymagane dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kWh. Pozwolenie takie dotyczy rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy obiektów budowlanych. Należy pamiętać, iż przeprowadzanie robót budowlanych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, jest traktowane jako samowola budowlana.

Wnioski można składać listownie lub osobiście w urzędach: starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy dzielnicowe.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (inwestor lub pełnomocnik),
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego przygotowanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W projekcie muszą się znaleźć: opinie, uzgodnienia, pozwolenia, oświadczenie autora sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego (powinien je dostarczyć projektant, musi być aktualne w czasie sporządzania projektu),
 • zakres informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzony przez projektanta).

Maksymalny czas oczekiwania na decyzję to 65 dni. W przypadku pozytywnej decyzji, dodatkowo otrzymuje się dziennik budowy. Przed rozpoczęciem robót warto złożyć w odpowiednim nadzorze budowlanym zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Należy do niego dołączyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową.

Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, w ciągu tego czasu należy rozpocząć budowę. Pozwolenie może wygasnąć, jeśli budowa zostanie przerwana na dłużej niż 3 lata. W przypadku wygaśnięcia decyzji należy złożyć nowy wniosek o pozwolenie na budowę.

Opłata za wydanie pozwolenia może być zakwalifikowana do jednej z dwóch kategorii. Pierwsza w wysokości 91 zł jest za instalację związaną z budynkiem obiektowym, jeśli ma ona służyć obsłudze tego budynku. W innym przypadku opłata za inną budowlę wynosi 155 zł.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę