Fotowoltaika- Aukcja OZE, co to jest?

Fotowoltaika- Aukcja OZE, co to jest?

Inwestycja w panele fotowoltaiczne pozwala ograniczyć rachunki na energię elektryczną, dzięki korzyściom jakie daje bycie prosumentem. Co w sytuacji, jeśli nie spełniamy wymagań, żeby stać się prosumentem? Jak sprzedać wyprodukowaną energię elektryczną ? Artykuł jest skierowany do osób, które chcą zarabiać ze sprzedaży energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna wytwórcy (sprzedawcy na aukcji OZE) a prosumenta w technicznych aspektach nie różni się od siebie. Wytwórca energii elektrycznej w małej instalacji zarabia ze sprzedaży energii. Prosument jest podmiotem, który dzięki instalacji fotowoltaicznej zmniejsza wysokość rachunku za prąd.

Aukcja OZE jest to zorganizowana przez Urząd Regulacji Energetyki sprzedaż energii elektrycznej, wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii. Procedura pozwala na sprzedaż prądu każdemu wytwórcy, który spełnia odpowiednie wymagania i złożył odpowiednie dokumenty, aby wziąć udział w aukcji. Licytacja odbywa się na internetowej platformie aukcyjnej stworzonej specjalnie na potrzeby sprzedawców energii ze źródeł odnawialnych.

Życzymy miłej lektury.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę

Spis treści:

 

Kto może być uczestnikiem aukcji OZE?

Wytwórca energii elektrycznej, który posiada możliwość wprowadzenia energii do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej  powinien w określonym przez Urząd Regulacji Energetyki czasie złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji. Wytwórca, który nie posiada możliwości wprowadzenia energii do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej, ale posiada urządzenia wytwórcze, będzie musiał uzyskać zaświadczenie dopuszczenia do aukcji.  Zaświadczenie uzyskuje się po zakończeniu prowadzonej przez URE, procedury oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

Co powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do aukcji OZE?

Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii każdy wytwórca, który chce przystąpić do aukcji OZE powinien złożyć deklarację zawierającą:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
 • lokalizację, moc zainstalowaną elektryczną [MW] oraz rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii;
 • miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci elektroenergetycznej, określone w umowie o przyłączenie;
 • podpis wytwórcy składającego deklarację lub podpis pełnomocnika wraz z jego pełnomocnictwem

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę
Co powinien zawierać wniosek o dopuszczenie do aukcji OZE ?

Wytwórca, który zamierza dostarczać energię elektryczną z zainstalowanej instalacji po zamknięciu aukcji OZE podlega procedurze oceny formalnej. Na wniosek wytwórcy Prezes URE weryfikuje czy dana instalacja jest przygotowana do wytwarzania energii elektrycznej. Wniosek o wydanie zaświadczenia  powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,
 • lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii,
 • podpis wytwórcy składającego wniosek lub podpis pełnomocnika wraz z jego pełnomocnictwem.

Zaświadczenie wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki dotyczy instalacji, o której mowa była we wniosku, jej termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty wydania. Jeżeli wytwórca posiada kilka instalacji, zaświadczenie będzie musiał uzyskać na każdą z osobna.  Zgodnie z art. 75 ust. 5 Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii do wniosku należy dołączyć oryginały lub poświadczone kopie :

 • warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych instalacji odnawialnego źródła energii,
 • prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji jest ono wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego
 • harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenia o zrealizowaniu inwestycji;
 • schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę
Jakie są zasady przeprowadzania aukcji?

Aukcje ogłasza i przeprowadza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie rzadziej niż raz na rok. Informacja dotycząca maksymalnej ceny w złotych za 1MWh za jaką może być sprzedana energia elektryczna wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii ustalana jest na dany rok kalendarzowy. Zależy od mocy zainstalowanej instalacji i nazywa się ceną referencyjną. W 2020 roku cena ta wynosi 365 zł/MWh dla instalacji o mocy mniejszej niż 1MW oraz 385 zł/MWh dla instalacji o mocy większej niż 1 MW.

Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzeniu aukcji najpóźniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem.  Ogłoszenie zawiera termin przeprowadzenie aukcji, godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji, podanie maksymalnej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jaka może zostać sprzedana w danym dniu. Wytwórcy, którzy chcą przystąpić do aukcji muszą posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Jednym z wymogów formalnych jest też posiadanie gwarancji bankowej lub dowód wniesienia opłaty w ramach kaucji za przystąpienie do aukcji. Wysokość kaucji jest ustalona z góry przez Prezesa URE i wynosi 30 zł za 1 kW mocy zainstalowanej. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej w przypadku wytwórcy, który wygrał aukcję lub 14 dni od dnia zamknięcia aukcji jeśli wytwórca nie wygrał aukcji.

Aukcję przeprowadza się jeśli zgłoszono co najmniej trzy ważne oferty. Cena w ofertach nie może być wyższa niż cena referencyjna (maksymalna) ustalona z góry w zależności od mocy zainstalowanej instalacji. Oferta wytwórcy nie może przekroczyć 100% ilości energii elektrycznej ogłoszonej przez Prezesa URE oraz nie może być większa niż 80% energii elektrycznej objętej we wszystkich pozostałych ofertach. Aukcja jest przeprowadzana na platformie aukcyjnej znajdującej się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku gdy ceny kliku wytwórców są takie same zwycięzcą aukcji jest ten, który złożył ofertę jako pierwszy.

Zamknięcie aukcji następuje zgodnie z terminem określonym przez Prezesa URE w ogłoszeniu o aukcji. Informacje o zwycięzcach aukcji są jawne, publikowane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE przekazuje opinii publicznej również informacje o cenie minimalnej oraz maksymalnej za jaką została sprzedana energia elektryczna na aukcji. Informuje również o łącznej ilości energii elektrycznej w MWh jaka została sprzedana na aukcji oraz jaka jest łączna wartość tej energii w złotych.

Po wygraniu aukcji wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii podpisuje umowę ze sprzedawcą zobowiązanych, wyznaczonym przez Prezesa URE do zakupu wytworzonej energii elektrycznej. Czas na zawarcie umowy wynosi 1 miesiąc od wygrania aukcji lub 6 miesięcy w sytuacji, gdy wytwórca będzie wytwarzał energię elektryczną dopiero po zamknięciu aukcji.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę