Dotacja z programu Mój Prąd

Dotacja z programu Mój Prąd

Celem programu Mój Prąd jest wsparcie mikro instalacji fotowoltaicznych i zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Rozwój energetyki prosumenckiej zyskał wysoki priorytet z powodu chęci dbania o środowisko naturalne. Ograniczenie gazów cieplarnianych pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na ekosystem. Jesteśmy odpowiedzialni za stan przyrody jaki zostawimy dla naszych dzieci.

Program Mój Prąd jest realizowany przez NFOŚiGW, pozwala na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 tys. zł na inwestycję w instalację fotowoltaiczną. W roku 2020 ruszył drugi nabór do programu, w którym do rozdysponowania jest 600 mln zł. Środki na realizację projektu pochodzą ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Nabór potrwa do 18 grudnia 2020 r. W tym czasie należy złożyć wniosek celem uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 tys. zł.

Program skierowany jest dla osób, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własny użytek zmniejszając dzięki temu rachunek za prąd. Zgodnie z regulaminem programu dotacja wynosi 50% kosztów instalacji ( wartość urządzeń, montaż) i nie przekracza 5 tys. zł. Moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych, mogąca brać udział w programie wynosi od 2 do 10 kW.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę

Spis treści:

Jak są warunki uzyskania dofinansowania w programie Mój Prąd?

Uzyskanie dotacji w wysokości 5 tys. zł. jest ściśle określone przez warunki ustanowione przez NFOŚiGW. Zasady nie są ciężkie do spełnienia, stąd duże zainteresowanie tą formą wsparcia.

Warunki jakie musi spełnić podmiot chcący otrzymać dotację:

 • instalacja fotowoltaiczna została ukończona po 23.07.2019 r.,
 • dotacja dotyczy tylko instalacji, które zostały oddane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • dofinansowanie udzielane jest jednorazowo w ramach umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej i świadczeniu usługi dystrybucji. Nie wyklucza to otrzymania dofinansowania dla drugiej instalacji fotowoltaicznej.

Przykład: Osoba posiada dwie instalacje fotowoltaiczne, każdą przyłączoną do sieci przez inny licznik. W takiej sytuacji beneficjent może złożyć dwa osobne wnioski, celem otrzymania dotacji na dwa różne punkty.

 • wypłata środków następuje po wstępnej akceptacji wniosku przez NFOŚiGW oraz zatwierdzeniu przez właściwego ministra do spraw energii,
 • urządzenia instalacji fotowoltaicznej muszą być nowe tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przez zamontowaniem,
 • instalacja fotowoltaiczna musi być eksploatowana przez okres co najmniej 3 lat od daty wypłaty dotacji,

W przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie wymaganej 3 letniej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej należy o tym fakcie powiadomić w formie pisemnej NFOŚiGW. Nowy odbiorca będzie zobowiązany do kontynuowania uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami.

 • uzyskanie dotacji z programu Mój Prąd wyklucza inne rodzaje finansowań instalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych. Udział w programie Mój Prąd zobowiązuje beneficjenta do rezygnacji z pozostałych rodzajów wsparcia np. programu Czyste powietrze,

Jeżeli beneficjent na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zaciągną kredyt na warunkach rynkowych w instytucji do tego uprawnionej, nadal jest uprawniony do uzyskania dotacji z programu Mój Prąd.

 • program Mój Prąd nie wyklucza otrzymania ulgi termomodernizacyjnej. Warunkiem jest zmniejszenie kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną o kwotę otrzymanego dofinansowania,
 • maksymalna możliwa dotacja z programu Mój Prąd wynosi 5 tys. zł. i nie może pokrywać więcej niż 50 % wartości całej inwestycji.
Na jakiej podstawie weryfikowane są wnioski?

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie NFOŚiGW wnioski podlegają ocenie na podstawie kryterium dostępu oraz kryterium jakościowemu. Brzmi skomplikowanie jednak zaraz wszystko będzie jasne.

Kryterium dostępu składa się z 10 punków, które są sprawdzane pod kątem zgodności. Warunki jakie należy spełnić we wniosku:

 • Wniosek musi być złożony w terminie obowiązującego obecnie konkursu tj. do 18 grudnia 2020r.,
 • wniosek złożono na odpowiednim formularzu i w wymaganej przez NFOŚiGW formie,
 • wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki, wypełnione są wszystkie rubryki, podpis złożono w odpowiednim miejscu,
 • wnioskodawca spełnia wymagania do uczestnictwa w projekcie,
 • inwestycja fotowoltaiczna beneficjenta spełnia warunki określone przez NFOŚiGW w programie priorytetowym,
 • inwestycja oraz poniesione koszty inwestycyjne są zgodne z zasadami określonymi przez NFOŚiGW,
 • forma i wielkość dofinansowania jest zgodna z odgórnie określonymi zasadami,
 • inwestycja fotowoltaiczna nie jest objęta innym rodzajem wsparcia ze środków publicznych,
 • do wniosku załączono faktury dotyczące poniesionych kosztów,
 • do wniosku załączono zaświadczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) potwierdzające montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z numerem punktu poboru energii elektrycznej.

Kryterium jakościowe określone jest w punktach od 1 do 4 i zależy od kosztów poniesionych na 1kW. Maksymalną liczbę 4 pkt. otrzymamy jeśli koszt naszej instalacji wynosi mniej niż 6000 zł/ 1kW, 3 pkt. jeśli koszt ten zawiera się pomiędzy 6000 zł/1kW, a 6500 zł/kW, 2 pkt. jeśli koszt zawiera się pomiędzy 6500 zł/1kW, a 7000 zł/kW. Minimalną liczbę punktów otrzymamy jeśli nasza instalacja jest droższa w przeliczeniu zł/kW 1 pkt. otrzymujemy przy kwocie większej niż 7000 zł/kW.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę
Jakie są błędy popełniane podczas wypełniania wniosku?

Spełnienie wymagań pozwala na złożenie wniosku do uzyskanie dofinansowania. Obecnie procedury uległy uproszczeniu jednak wiele wniosków jest odrzucanych z powodu negatywnej weryfikacji. NFOŚiGW informuje beneficjenta o błędach we wniosku, które należy poprawić w ciągu 30 dni od otrzymania informacji. W przeciwnym wypadku podejmowana jest decyzja o wystawieniu oceny negatywnej i niezakwalifikowaniu przedsięwzięcia do programu Mój Prąd.

 

Główne błędy popełniane przez wnioskodawców:

 • nieczytelny wniosek, pisma urzędowe należy wypełniać z należytą starannością, drukowanym wyraźnym pismem, nie używać skreśleń nie dokonywać poprawek, pismo winno być nieskazitelne z wyraźnie podpisem na końcu,
 • warunki wymienione w poprzedniej części artykułu przez część wnioskodawców nie są spełnione, co często definitywnie przekreśla wiosek,
 • brak dołączonych wymaganych przez NFOŚiGW dokumentów, będących potwierdzeniem stanu faktycznego instalacji fotowoltaicznej.
Korzyści finansowe dzięki programowi Mój Prąd.

Czerpanie optymalnych korzyści z instalacji fotowoltaicznej wymaga jej właściwego dobrania do zużycia energii elektrycznej przez użytkownika. Im zużycie energii elektrycznej jest mniejsze, moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych również jest mała. Podczas wzrostu zużycia rośnie też wielkość mocy zainstalowanej.  W poniższej tabeli przedstawiono jak może zmniejszyć się zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci, dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych (oznaczone kolorem żółtym). Wartości ujemnie poniżej żółtych kolumn pokazują naszą nadwyżkę, którą oddajemy do sieci dystrybucyjnej. W obliczeniach przyjęto zużycie energii elektrycznej dla domu jednorodzinnego w wysokości 2000 kWh/rok oraz 4000 kWh/rok. Założono też zmienną produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych: minimalną w wysokości 950 kWh/rok z 1 kW mocy zainstalowanej oraz maksymalną 1200 kWh/rok z 1kW mocy zainstalowanej.

W przypadku pytań prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę