Jak podłączyć prąd w firmie? – Przyłączenie siedziby do sieci elektroenergetycznej

Jak podłączyć prąd w firmie? – Przyłączenie siedziby do sieci elektroenergetycznej

Jak podłączyć prąd w firmie? Budowa nowej siedziby firmy wiąże się nieodłącznie z przyłączeniem budynków gospodarczych do sieci elektroenergetycznej. Fizyczne miejsce, w którym prąd z sieci dostarczany jest do instalacji elektrycznej odbiorcy to przyłącze – ostatni punkt sieci należący do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Dalsza część instalacji jest własnością inwestora.

Przyłączenie nowego odbiorcy do sieci wymaga dopełnienia formalności po stronie właściciela budynków gospodarczych. Konieczne jest zwrócenie się z wnioskiem o przyłączenie do sieci do OSD na danym terenie (ENEA, ENERGA, TAURON, PGE, INNOGY). Na podstawie wniosku, OSD wydaje warunki przyłączenia, które trzeba spełnić, żeby móc korzystać z energii elektrycznej.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Przyłącze dla firm – miejsce dostawy energii elektrycznej

home_officeFizyczne przyłącza dzieli się na kablowe i napowietrzne. Najczęściej przedsiębiorstwa przyłączane są do sieci niskiego napięcia (nN). Jeśli w pobliżu działki inwestora przebiega linia nN, zwykle przyłączem będzie odgałęzienie kablowe od takiej linii. Jeśli będzie to linia napowietrzna, możliwe są trzy opcje:

 • przyłącze napowietrzne pomiędzy najbliższym słupem linii nN, a stojakiem mocowanym dachu budynku gospodarczego;
 • przyłącze napowietrzne pomiędzy słupem linii, a izolatorami instalowanymi na ścianie budynku gospodarczego;
 • przyłącze kablowe – kabel częściowo przebiega na słupie linii, a częściowo w ziemi.

Kiedy w pobliżu działki przebiega linia kablowa nN, wykonuje się przyłącze kablowe w postaci:

 • odgałęzienia od istniejącej linii pojedynczym kablem – w miejscu odgałęzienia instaluje się mufę rozgałęźną, a drugi koniec kabla wprowadza się do złącza kablowego;
 • cięcia kabla i wprowadzenia obu jego końców do złącza kablowego. Jedną z końcówek kabla sztukuje się, instalując mufę przelotową.

Decyzja o rodzaju przyłącza leży po stronie OSD i wynika ze struktury sieci na danym obszarze. Oczywiście zawsze można negocjować warunki, jednak trzeba się liczyć z tym, że operator może obciążyć odbiorcę dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianami.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Złącze kablowe – gdzie je umieścić?

W przypadku linii napowietrznej, złącze umieszczone jest na zewnątrz budynku gospodarczego, na wysokości od 2,5 do 3,0 m od poziomu terenu. Z kolei złącze kablowe naziemne najczęściej umieszcza się w linii ogrodzenia (a ściśle tuż przy niej, już poza posesją prywatną) i takie rozwiązania są obecnie najczęściej stosowane.

W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z OSD, możliwe jest umieszczenie złącza również we wnęce w ścianie budynku. Dawniej takie rozwiązania były popularne i stosowane powszechnie, np. w sytuacji kiedy dom lub budynek gospodarczy wybudowany był blisko linii działki. Obecnie jednak operator unika stawiania przyłącza na gruncie prywatnym. W takiej sytuacji może być pozbawiony dostępu do złącza, a tym samym kontroli znajdujących się w nim aparatów czy ewentualnego odłączenia od zasilania w przypadku naruszenia przez odbiorcę warunków umowy na dostawę energii elektrycznej.

Jeżeli w pobliżu działki budowlanej nie przebiega linia nN, a odbiorca wymaga zasilenia z niskiego napięcia, OSD proponuje wybudowanie stacji transformatorowej. Taka stacja może być własnością odbiorcy (wówczas inwestor ponosi koszty budowy) lub OSD – wtedy koszty ponosi operator, a stacja należy do jego sieci.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia – jak go wypełnić?

W przypadku budowy nowego obiektu, ale także przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego, jeżeli zmieniają się warunki zasilania z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, na inwestorze spoczywa obowiązek wystąpienia do OSD z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. We wniosku należy określić m. in.

 • moc przyłączeniową dla nowego obiektu – na podstawie bilansu mocy, czyli zestawienia mocy zainstalowanych odbiorników energii elektrycznej z uwzględnieniem ewentualnej instalacji dodatkowych w niedalekiej przyszłości oraz jednoczesnej pracy urządzeń;
 • przewidywane roczne zużycie energii, które oblicza się ze wzoru:

W[kWh]=Pp*t*365

gdzie:
W – przewidywane roczne zużycie energii,
Pp – moc przyłączeniowa,
t – średni czas użytkowania w ciągu doby,

 • grupę przyłączeniową. Warto podkreślić, że rozpoczynając inwestycję, można wnioskować albo o przyłącze docelowe, albo o tymczasowe (grupa przyłączeniowa VI), które po zakończeniu budowy zostanie zastąpione docelowym. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku do czasu zakończenia budowy inwestor ponosi wyższe koszty za tzw. prąd budowlany, rozliczany według taryfy C.

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy załączyć:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny (za zgodą OSD), który określa usytuowanie przyłączanego obiektu względem obiektów sąsiednich oraz istniejącej sieci;
 • tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Wydanie warunków przyłączenia przez OSD - terminy

Warto zwrócić uwagę na czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia, który zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, wynosi od 14 do aż 150 dni, w zależności od grupy przyłączeniowej, do której zakwalifikowany jest odbiorca. Dla odbiorców przyłączanych do sieci nN, termin ten nie przekracza 30 dni od momentu złożenia wniosku o przyłączenie.

Szczegółowe określenie terminów rozpatrzenia wniosku o przyłączenie:

 • 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V, lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV;
 • 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej;
 • 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

źródło:https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/4076,Chce-przylaczyc-sie-do-sieci-elektroenergetycznej-Jak-to-prawidlowo-zrobic.html

Grupy przyłączeniowe:

 • I grupa – podmioty* przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • II grupa – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;
 • III grupa – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż1 kV, lecz niższym niż 110 kV;
 • IV grupa – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63A;
 • V grupa – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A;
 • VI grupa – podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.

*podmioty rozumiane są jako podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci elektroenergetycznej

źródło:https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/4080,Co-to-jest-grupa-przylaczeniowa.html

UWAGA: W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia przez OSD, wnioskodawca może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Zawarcie umowy przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez OSD, inwestor zawiera z przedsiębiorstwem Umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która zawiera m. in.:

 • termin realizacji przyłączenia;
 • wysokość opłaty za przyłączenie;
 • miejsce przyłączenia;
 • rodzaj przyłącza;
 • moc przyłączeniową;
 • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia;
 • dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy;
 • wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów;
 • rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
 • wymagany stopień skompensowania mocy biernej;
 • warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę