Urząd Regulacji Energetyki (URE) : Co to jest, czemu służy i jak działa ?

Urząd Regulacji Energetyki (URE) : Co to jest, czemu służy i jak działa ?

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

urzad-regulacji-energetyki-ure-logo Urząd Regulacji Energetyki (URE) : Co to jest, czemu służy i jak działa ?

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest bezstronnym organem administracyjnym, odpowiadającym za sprawne funkcjonowanie rynku energii. W tym artykule przedstawiamy misje, kompetencje oraz strukturę URE.

Urząd Regulacji Energetyki: co to jest ?

1) Urząd Regulacji Energetyki jako organ regulacyjny

W kontekście liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu pojawiła się potrzeba niezależnego organu dbającego o interes ogólny, który by gwarantował efektywność rynku energetycznego, promował konkurencję, przeciwstawiał się praktykom monopolistycznym oraz wspomagał rozwój sektora energii zgodnie z wytycznymi polityki państwowej.

Regulacja w sektorze energetycznym jest tym bardziej istotna, iż przypominamy że na obecnie zliberalizowanym rynku, obok nowopowstałych firm konkurujących ze sobą w produkcji i sprzedaży prądu, istnieją również podmioty o cechach monopoli naturalnych (tak jak przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji prądu). Istnieje zawsze ryzyko, że owe monopole wykorzystają dominującą pozycję rynkową do kształtowania wysokich cen energii elektrycznej aby osiągnąć nadmierne zyski. Z uwagi na fakt, że 5 głównych dystrybutorów (tzw. OSD) należą do dawnych monopolii, a obecnie dużych wytwórców-sprzedawców (PGE, Tauron, Energa i Enea, RWE), tzw. “sprzedawców z urzędu”, ryzyko jest tym większe że powstanie preferencyjne traktowanie owych tradycyjnych sprzedawców w stosunku do nowo powstających sprzedawców.

Z tych przyczyn w 1997 roku został powołany do życia Urząd Regulacji Energetyki (URE). Zgodnie z art. 23 Ustawy-Prawo energetyczne, URE zapewnia sprawne działanie rynku energii : monitoruje obszary, w których nie ma konkurencji (monopolowe sieci transportu energii), gwarantuje dostęp do sieci dystrybucyjnych według zasady TPA oraz nadzoruje działalności przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawodawstwem. Zawsze stara się o równoważenie interesów dostawców i odbiorców energii.

2) Zadania Urzędu Regulacji Energetyki (URE)

Na początku, gdy URE powstał w 1997 roku, jego misja dotyczyła regulacji rynku energii elektrycznej i gazu w ścisłym znaczeniu. Jednak w ciągu kilkunastu lat, Ustawa o Prawie Energetycznym została kilkakrotnie zmodyfikowana (ponad 50 razy), a razem z ustawą zostały zaadaptowane także obowiązki organu regulacyjnego. Obecnie zakres zadań URE znacznie się poszerzył, zalicza nie tylko monitoring rynku energetycznego, ale w szerokim pojęciu wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.

 • Zatem w sład zadań URE wchodzą :
 • promowanie konkurencji poprzez umożliwianie dostępu do rynku energii według zasady TPA
 • ochrona praw odbiorców końcowych kupujących prąd do własnego użytku, aby prąd był dostępny dla każdego a jego cena uzasadniona
 • ochrona praw dostawców energii elektrycznej, aby mogli się efektywnie rozwijać, pokrywając niezbędne koszty i stosując rozsądne taryfy
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce
 • koordynacja współpracy międzynarodowej dla polskiego rynku energetycznego
 • gwarancja jakości energii elektrycznej, gwarancja jakości usług, oraz promocja zrównoważonego rozwoju sektora za pomocą OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz kogeneracji

Kompetencje Urzędu Regulacji Energetyki (URE)

Aby właściwie wypełnić swe zadania regulacji w zakresie gospodarki energią elektryczną oraz promować konkurencję, Prezes URE korzysta m. in. z następujących kompetencji :

 1. Może udzielać lub cofać koncesje przedsiębiorstwom energetycznym (np. koncesje na obrót, koncesje na dystrybucję).
 2. Zatwierdza i kontroluje taryfy energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zgodnie z ustawodawstwem. Przy tym może analizować i weryfikować, czy koszty przyjmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne są uzasadnione do kalkulacji cen i opłat za energię.
 3. Sprawuje nadzór nad przedsiębiorstwami przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. Przy tym Urząd Regulacji Energetyki sprawdza uzasadnienie taryf za usługi transportu i dystrybucji stosowane przez firmy, zatwierdza instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opracowuje wytyczne i zalecenia w celu rozwojowych sieci.
 4. Kontroluje, czy firmy wywiązują się prawidłowo z obowiązków w zakresie odnawialnych źródeł energii, kogeneracji lub biogazu rolniczego (w tym wydaje lub umarza świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE czy z kogeneracji).
 5. Upewnia się, że wytwórcy energii elektrycznej wywiązują się z obowiązku publicznej sprzedaży tej energii zgodnie z art. 49a ustawy Prawo Energetyczne (wytwórcy energii elektrycznej muszą sprzedawać co-najmniej 15% energii elektrycznej wytworzonej w roku na giełdach towarowych energii)
 6. Organizuje przetargi w celu wyłaniania tzw. “sprzedawców z urzędu” (czyli lokalnych sprzedawców w danym regionie, którym się automatycznie przydziela użytkowników, którzy nie wyrazili chęci zmiany sprzedawcy).
 7. Organizuje przetargi w celu budowy nowych mocy wytwórczych energii, a jednocześnie wspiera przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na energię w kraju. Między innymi promuje efektywność elektryczną.
 8. Kontroluje jakość obsługi dla odbiorców. W dodatku zbiera i przetwarza informacje dotyczące przedsiębiorstw energetycznych, w tym średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz dla gospodarstw domowych.
 9. Współdziała z innymi organami państwowymi w przeciwdziałaniu nieuzasadnionym praktykom ograniczającym konkurencję na rynku energetycznym. Może rozstrzygać spory między podmiotami rynku energetycznego. Prezes URE jest upoważniony do nakładania kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie.
 10. Współpracuje z organami regulacyjnymi państw członkowskich UE oraz innymi zagranicznymi instytucjami w tym sektorze oraz monitoruje skoordynowane wymiany między-systemowe

Struktura URE

Rada nadzorcza Urzędu Regulacji Energetyki składa się z Prezesa, z Wiceprezesa oraz z Dyrektora Naczelnego. Od czerwca 2014 roku, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki został Pan Maciej Bando na 5-letnią kadencję.

Do ważnych jednostek URE w dziedzinie energii elektrycznej należy Departament Strategii i Komunikacji Społecznej (DSiKS), który działa jako doradcza komórka przy Prezesie. Departament opracowuje strategię regulatora oraz prowadzi akcje edukacyjne i informacyjne. Publikuje regularnie Biuletyn Informacji Publicznej, Raport działalności. Departament ten koordynuje przygotowanie dokumentacji do posiedzenia Rady Ministrów oraz odpowiedzi na zapytania posłów czy senatorów . Jest także odpowiedzialny za współpracę w ramach europejskiego rynku energii.

Innym kluczowym oddziałem jest Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DREEiC), odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków przedsiębiorstw energetycznych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej, kontrolę nad poprawnością stosowania taryf przez owe firmy oraz nadzoruje postępy w ich efektywności (w tym, zarządzanie i księgowość). Może rozpatrywać spory pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z taryfami energii elektrycznej (tym się też zajmuje Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów). Dodatkowo, DREEiC wyznacza operatorów elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, udziela koncesje na obrót lub dystrybucję energii. Uzgadnia z przedsiębiorstwami transportu i dystrybucji plany rozwoju sieci w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię. Monitoruje także obowiązkowe zapasy paliw wytwórców.

Departament Systemów Wsparcia rozwija warunki do trwałej produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii czy w wysoko sprawnej kogeneracji, oraz monitoruje wypełnienie obowiązku firm do uzyskania świadectw pochodzenia energii z OZE lub kogeneracji lub uiszczenia opłat zastępczych.

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich rozwija integrację w europejskim rynku energii elektrycznej i gazu, starając się harmonizować czy dostosowywać normy do europejskich standardów. Departament ten jest też odpowiedzialny za rozwój konkurencji na rynkach detalicznych energii oraz broni prawa konsumentów (m. in. opłaty koncesyjne). Opłata koncesyjna pozwala na eksploatację danej działalności na określony czas (np. produkcja, dystrybucja, koncesja na obrót energią). Opłata z tytułu udzielonej koncesji jest obliczana proporcjonalnie do przychodów firmy. Do tego jest stosowany współczynnik należnej opłaty (0,0004 lub 0,0006). Opłata należna nie może być mniejsza niż 200 zł ani większa niż 1.000.000 zł. W pewnych przypadkach firma może być zwolniona z opłaty.

Inne departamenty to : Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, Stanowisko do spraw Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, Stanowisko do Spraw Współpracy Międzynarodowej, Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Kontakt

Adres siedziby / Biuro URE : Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Infolinia (Telefon centralny) : +48 22 487 55 70 – E-mail: [email protected] (pn-pt, godziny pracy 8:15 do 16:15)
Prezes URE : tel.: 22 487 58 02 – e-mail: [email protected]
Wiceprezes URE: tel.: 22 487 58 01 – e-mail: [email protected]
Dyrektor Generalny URE : tel.: 22 487 56 70 – e-mail: [email protected]
Punkt informacyjny dla odbiorców paliw i energii : tel.: 22 244 26 36 – e-mail: [email protected]
NIP: 526-21-10-005

Oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki (URE)

Północny oddział terenowy (woj. pomorskie i warmińsko – mazurskie) – Adres: ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 350 71 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Południowy oddział terenowy (woj. śląskie i świętokrzyskie) – Adres: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 32 793 88 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Południowo-wschodni oddział terenowy (woj. małopolskie i podkarpackie) – Adres: ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków
tel.: 12 357 27 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Wschodni oddział terenowy (woj. lubelskie i podlaskie) – Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 13 20-011 Lublin
tel.: 81 476 22 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Zachodni oddział terenowy (woj. wielkopolskie i kujawsko – pomorskie) – Adres: ul. Wielka 20 61-774 Poznań
tel.: 61 670 53 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Północno-zachodni oddział terenowy (woj. zachodniopomorskie i lubuskie) – Adres: ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
tel.: 91 887 62 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Południowo-zachodni oddział terenowy (woj. dolnośląskie i opolskie) – Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
tel.: 71 725 46 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Środkowo-zachodni oddział terenowy (woj. łódzkie i mazowieckie) – Adres: ul. Żeromskiego 94C; 90-550 Łódź
tel.: 42 236 34 01 – Informacja e-mail: [email protected]
Na stronie URE są dostepne formularze informacyjne, oraz do wniosków dla uczestników rynku energii.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę