O ile zdrożeje prąd w 2021 roku? Podwyżki cen energii elektrycznej

O ile zdrożeje prąd w 2021 roku? Podwyżki cen energii elektrycznej

porownywanie

O ile zdrożeje prąd w 2021 roku?

Każda faktura za energię elektryczną obejmuje elementy opłaty związane z jej sprzedażą oraz dystrybucją. Sprzedaż, to koszt zużytej energii elektrycznej rozumianej jako ilość kWh dostarczona do punktu poboru energii (czyli przyłącza) oraz opłata handlowa. Ten drugi składnik ceny prądu odzwierciedla koszt obsługi klienta i jest zależny od sprzedawcy energii oraz grupy taryfowej. Co ważne – podlega on negocjacjom cenowym pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą energii.

Opłat dystrybucyjnych jest nieco więcej. Poza opłatą przejściową oraz opłatą dystrybucyjną zmienną i stałą, przedsiębiorca uiszcza również opłatę abonamentową, OZE, kogeneracyjną i mocową. Ponadto, zobowiązany jest do zapłaty kary za przekroczenie mocy umownej, jeśli takie przekroczenie nastąpi.

Wysokość opłaty przejściowej zależy od ilości dostarczonych odbiorcy kWh, natomiast wartość opłaty dystrybucyjnej zmiennej, uzależniona jest od ilości pobranej energii elektrycznej, taryfy i powiązanej z nią stawki. Kwota opłaty dystrybucyjnej stałej jest zwykle niezmienna w okresie obowiązywania umowy i zależy od zadeklarowanej mocy umownej. Z kolei opłata abonamentowa to składnik ceny energii pokrywający koszty obsługi klienta. Opłatą kogeneracyjną, OZE i mocową zajmiemy się bliżej w dalszej części artykułu, rozpatrując te elementy opłaty za prąd w kontekście wzrostu cen energii w 2021 r.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Opłata kogeneracyjna 2021 – spadek na korzyść konsumentów

Żeby zrozumieć czym jest opłata kogeneracyjna, warto zapoznać się z samym pojęciem kogeneracji. Mianem tymi określa się proces, w którym ciepło użytkowe (głównie dla miejskich ciepłowni) wytwarzane jest jednocześnie z energią elektryczną. Takie rozwiązania są promowane przez państwo oraz UE z uwagi na ich proekologiczny charakter oraz duże oszczędności ekonomiczne.

Kogeneracja pozwala na obniżenie emisji CO2 i oszczędności w wydobyciu, transporcie oraz przetwarzaniu paliwa na prąd czy ciepło.

Opłata kogeneracyjna jest formą solidarnej partycypacji w promowaniu bardziej ekologicznych i ekonomicznych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Każdy odbiorca energii elektrycznej zobowiązany jest do wniesienia takiej opłaty w formie składnika opłaty dystrybucyjnej. Jej kwota uzależniona jest od ilości zużytej energii elektrycznej oraz od stawki za 1 MWh, ogłaszanej corocznie w drodze rozporządzenia najpóźniej do 30 listopada roku poprzedniego. W 2020 r. stawka opłaty kogeneracyjnej wynosiła 1,39 zł za 1 MWh, natomiast w 2021 – 0 zł (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 20.11.2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 – Dz.U. 2020 poz. 2067).

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Opłata OZE 2021 - wyższa niż „zero”

Podobny charakter jak opłata kogneracyjna, ma opłata OZE. Co to jest za opłata? Tym razem rząd uznał, że każdy odbiorca energii elektrycznej ma swój udział w promocji Odnawialnych Źródeł Energii. Po raz pierwszy na fakturach za prąd zobaczyliśmy ten składnik w 2016 r. Wówczas opłatę ustalono na poziomie 2,51 zł za 1 MWh. W 2017 roku wyniosła 3,7 zł za MWh, a w latach kolejnych, aż do 2020 r. włącznie była zerowa. W 2021 roku opłata OZE wynosi 2,2 zł za 1 MWh.

Dlaczego przez 3 lata nie uiszczaliśmy jako odbiorcy energii elektrycznej opłaty OZE? Najprościej rzecz ujmując – nie było takiej potrzeby. System wsparcia dla producentów zielonej energii generował niższe koszty niż zebrane na ten cel środki z opłaty OZE w latach 2016 – 2017. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, opłatę OZE można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów wyszczególnionych w przepisach, związanych z produkcją energii w OZE. Jeśli środki z opłaty pokrywają te koszty, nie ma uzasadnienia dla naliczania opłaty OZE w kolejnym roku.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Opłata mocowa 2021 – pierwszy raz na rachunkach za prąd

Opłata mocowa pojawi się na fakturach za energię elektryczną po raz pierwszy w 2021 r. Jest to kolejna opłata wprowadzona przez rząd w celu pokrycia kosztów utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych (elektrowni) zapewniających stabilność sieci.

Wprowadzenie opłaty mocowej spowodowało wiele kontrowersji. Po pierwsze, pomysł zyskałby być może większe poparcie, jeśli prognozowany wcześniej na poziomie około 46 zł za 1 MWh koszt, nie wzrósłby drastycznie (do 76,20 zł za 1 MWh dla przedsiębiorstw), a po drugie gdyby środki pozyskane z opłaty mocowej trafiły na realizację odpowiednich przedsięwzięć. Można wśród nich wymienić:

  • utrzymanie elektrowni szczytowych, które szybko mogą dołączyć do systemu;
  • magazyny energii;
  • usługę DSR.

Tymczasem duża część pozyskanych środków trafi do elektrowni węglowych, których nie zalicza się do źródeł stabilizujących sieć w szczycie.

Niezależnie jednak od tego, czy wprowadzenie opłaty mocowej jest słuszne czy nie, stała się ona faktem i dotyczy wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe zapłacą, w zależności od rocznego zużycia energii:

  • 1,87 zł miesięcznie dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  • 4,48 zł miesięcznie dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;
  • 7,47 zł miesięcznie dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej;
  • 10,46 zł miesięcznie dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej.

Pozostali odbiorcy będą rozliczani w zależności od rzeczywistego poboru energii elektrycznej z sieci pomiędzy godziną 7.00 a 21.00 w dni powszednie. Za każdą zużytą MWh naliczana będzie opłata mocowa w wysokości 76,20 zł.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Które składniki ceny energii wzrosną, a które spadną w 2021 r.?

W porównaniu do roku 2020, możemy z całą pewnością stwierdzić, że w 2021 r. obniżeniu do zera ulegnie opłata kogeneracyjna, ponieważ jej wysokość reguluje wspomniane w akapicie o opłacie kogeneracyjnej rozporządzenie. Równie pewny jest wzrost opłaty OZE do poziomu 2,2 zł za 1 MWh.

Na fakturze pojawi się również nowa pozycja, która znacznie podwyższy koszty zakupu energii elektrycznej – opłata mocowa, którą opisaliśmy w poprzednim akapicie.

Podwyżki cen energii związane będą również ze wzrostem cen prądu, czyli kosztów 1 MWh. Bazując na szacunkach przeprowadzonych podczas zatwierdzania taryf przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), przewiduje się w roku 2021 średnio około 12 % wzrost całkowitych kosztów za energię elektryczną dla gospodarstwa domowego w stosunku do roku 2020.

Oznacza to nie tylko wzrost jednostkowej ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, ale również dla przedsiębiorstw.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Jakie będą podwyżki cen energii elektrycznej dla firm? Case study

przemysl

W przypadku rozpatrywania podwyżek kosztów energii elektrycznej dla firm trudno generalizować z uwagi na wysoki stopień zindywidualizowania poszczególnych składników opłat. Najlepiej więc posłużyć się przykładem.

Zakładamy, że przedsiębiorstwo usytuowane na terenie dystrybutora Tauron, posiadające taryfę B11 i moc umowną 200 kW, zużywa rocznie 550 MWh, przy czym około 80 % całkowitego zużycia ma miejsce w godzinach od 7.00 do 21.00 w dni powszednie. Wówczas koszty dystrybucji wynosiły w 2020 r. około 61 000 zł.

Po wprowadzeniu opłaty mocowej, zakładając nawet brak wzrostów cen za jednostkową energię elektryczną, faktura w ujęciu rocznym wzrośnie o niemal 35 000 zł i wyniesie około 96 000 zł. Przyjmując 440 MWh energii pobranej w godzinach od 7.00 do 21.00 (80 % z 550 MWh) i mnożąc tę ilość przez opłatę wynoszącą 76,20 zł za 1/MWh otrzymujemy 33 528 zł. Dodajmy do tego opłatę OZE wynoszącą 1210 zł (550 MWh x 2,2 zł za 1 MWh), a uzyskamy kwotę 34 738 zł. W sumie za energię elektryczną przedsiębiorstwo zapłaci w roku 2021 przynajmniej 96 000 zł, w porównaniu do 61 000 w roku 2020.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę