Gdzie najtańszy prąd dla firm?

Gdzie najtańszy prąd dla firm?

Gdzie najtańszy prąd dla firm? Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają przedsiębiorców do przyjrzenia się coraz wyższym kosztom związanym z opłatami za prąd. Czy poza zmniejszeniem zużycia można podjąć inne czynności, które w efekcie wpłyną na obniżenie faktur za energię? Otóż w większości przypadków tak.

Najczęściej najbardziej skutecznym sposobem na oszczędności jest zmiana sprzedawcy energii, jednak najlepsze efekty przynoszą skoordynowane działania. Z jednej strony należy skupić się na możliwościach obniżenia wszelkich opłat jednostkowych, z drugiej – na zmniejszeniu zapotrzebowania na prąd. Warto wiedzieć, że dostępnych rozwiązań jest sporo, jednak konkretne kroki zależą od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Jak działają sprzedawcy energii? Dlaczego oferują zróżnicowane ceny?

Poszukując oszczędności na kosztach za energię elektryczną, trzeba rozpatrzyć opcję zmiany sprzedawcy prądu. Dlaczego? Po pierwsze, podpisanie korzystnej umowy z nowym sprzedawcą może przynieść znaczne zmniejszenie opłat, a po drugie, sama procedura nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Warto podkreślić jednak, że kluczowe jest tu sformułowanie „korzystna umowa”.

Sprzedawcy prądu to firmy, które kalkulują swoje oferty w taki sposób, żeby ich działalność przynosiła im korzyści finansowe. Balansują więc pomiędzy niezależnymi od nich cenami hurtowymi energii elektrycznej, a cenami umownymi dla odbiorców, skonstruowanymi tak, żeby zachęcić klientów do współpracy. Różnice między kosztem 1 kWh u poszczególnych sprzedawców wynikają z przyjętej strategii firmy, i nie są jednakowe dla każdego odbiorcy. Dlatego podpisanie korzystnej umowy z danym sprzedawcą przez jednego przedsiębiorcę, wcale nie musi oznaczać tego samego dla drugiego właściciela firmy.

Sprzedawcy energii elektrycznej – który jest najtańszy?

Kalkulacja ceny za 1 kWh energii wymaga wzięcia przez sprzedawcę pod uwagę wielu czynników. Z tego samego powodu, ostateczna oferta każdego z nich jest mocno zróżnicowana. Nie wystarczy, niestety porównać cen jednostkowych 1 kWh w tej samej taryfie energii elektrycznej, żeby móc wybrać najbardziej korzystną ofertę dla swojej firmy.

Równie istotne, co cena 1 kWh, są inne składniki umowy, m. in.:

  • wysokość opłaty handlowej;
  • gwarancja stałej ceny;
  • czas obowiązywania umowy;
  • kary za zerwanie umowy.

Dopiero wzajemna korelacja wszystkich tych czynników w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy, przesądza o korzyści lub jej braku z zawarcia umowy z danym sprzedawcą na oferowanych przez niego warunkach.

Opłata handlowa – czym jest? Co się z nią wiąże?

Opłata handlowa to opłata stała, którą pobiera sprzedawca energii za obsługę sprzedaży – głównie za wystawianie i dostarczanie faktur odbiorcy. Dla dokumentów papierowych jest przeważnie wyższa niż dla elektronicznych. Opłata handlowa zwykle naliczana jest za każdy licznik energii elektrycznej odrębnie.

Stawka opłaty handlowej służy pokryciu kosztów stałych związanych z obsługą, sprzedażą i rozliczeniem odbiorcy. Dla sprzedawcy stanowi gwarancję przychodu w czasie obowiązywania umowy, niezależnie od ilości sprzedanej energii. Warto podkreślić, że opłatę handlową w większości przypadków należy uiścić również w przypadku zerwania umowy, za czas o jaki został skrócony okres jej obowiązywania.

Gwarancja stałej ceny a koszty przedsiębiorcy

Sprzedawcy energii zachęcają potencjalnych klientów ofertą z gwarancją stałej ceny. Należy podkreślić, że co do zasady, gwarancja stałej ceny jest dla odbiorców korzystna. Niemal na pewno ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym będą podlegać tendencji wzrostowej, a to spowoduje wzrost cen detalicznych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet umowa z gwarancją stałej ceny może nie uchronić nas przed podwyżkami. Dlaczego? Otóż gwarancja ta obejmuje jedynie cenę 1 kWh prądu, ewentualnie opłatę handlową, a przecież dla przedsiębiorcy kosztem energii elektrycznej są również opłaty dystrybucyjne.

Dla przykładu, przedsiębiorca, który w 2019 r. podpisał ze sprzedawcą umowę z gwarancją stałej ceny, godząc się na zapłatę 465,40 zł za 1 MWh prądu, w 2020 r. wydał na energię elektryczną wraz z opłatami dystrybucyjnymi około 317 tys. zł. W związku z wprowadzeniem opłaty mocowej w 2021 r., jego rachunek za prąd wzrósł przy tych samych cenach za 1 MWh energii, aż do 352 tys. zł. Oczywiście w przyszłych latach podwyżki prawdopodobnie nie będą tak drastyczne, jednak powyższy przykład dobrze obrazuje wieloskładnikową strukturę kosztów energii i wagę gwarancji stałej ceny oferowanej przez sprzedawców.

Czas obowiązywania umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Choć zawarcie umowy z gwarancją stałej ceny na dłuższy okres, np. 24 czy 48 miesięcy, może wydawać się przedsiębiorcy atrakcyjne, to jednak warto przemyśleć taką decyzję i dobrze przeanalizować zapisy umowy pod kątem kar umownych.

Firmy o stabilnej pozycji rynkowej, które potrzebują dla swojej działalności dużych ilości energii elektrycznej, z dużym prawdopodobieństwem skorzystają na dłuższych umowach po stosunkowo niskich cenach za 1 kWh prądu.

Z kolei dla przedsiębiorstw, które dopiero wchodzą na rynek, nowych lub o profilu działalności wiążącym się z dużym ryzykiem gospodarczym, prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem będą umowy o krótszym okresie obowiązywania. W razie konieczności rozwiązania umowy 12-miesięcznej, kary są mniejsze, niż w przypadku umów dłuższych.

Kary umowne – nie zawsze w treści umowy

Należy przyjąć, że każda umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana na czas określony przewiduje kary umowne za jej zerwanie lub przedterminowe wypowiedzenie. Co do zasady, im czas obowiązywania umowy jest dłuższy, tym kary umowne wyższe (ale też niższa cena jednostkowa prądu).

Przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą warto przyjrzeć się jej zapisom w części określającej tryb wypowiedzenia oraz przewidziane kary za niedotrzymanie warunków umowy. Zapisy o karach umownych nie muszą znajdować się w umowie głównej. Mogą zostać zawarte w załącznikach do niej, a także w tzw. ogólnych warunkach umowy. Wówczas poza umową, należy przeanalizować również inne wymienione w niej dokumenty.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę