Zmiana sprzedawcy energii: jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu?

Zmiana sprzedawcy energii: jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu?

Od paru lat możemy zmienić sprzedawcę prądu. Coraz więcej sprzedawców prądu pojawia się na rynku, proponując sprzedaż energii elektrycznej. Każdy z nich zapewnia, iż jego oferta jest najkorzystniejsza. Jak się w tych wszystkich ofert odnaleźć ? Obecny artykuł przedstawia podstawowe rady i najważniejsze elementy w umowie sprzedaży, które warto sprawdzić przed jej podpisaniem. Sprawdź też jak postępować w przypadku wizyty akwizytora w domu.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Zapoznać się ze szczegółami umowy

Zapoznać się ze szczegółami umowy:

Przeczytać umowę

...

Przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą prądu warto się z nią zapoznać i spokojnie przeczytać całość jej treści łącznie z tekstem napisanym drobnym drukiem pojawiającym się w stopkach. Klient ma prawo do informacji o warunkach umowy jakie proponuje sprzedawca, przed podpisaniem z nim umowy. Ogólne warunki umowy powinny być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem. Wszelkie informacje o cenach energii elektrycznej stosowane w rozliczeniach i warunki ich stosowania powinny być zamieszczone na stronach internetowych sprzedawcy energii i dostępne do publicznego wglądu w siedzibie sprzedawcy. Poza tym, każdy klient ma prawo otrzymać w formie pisemnej pełną treść umowy. Sprawdź jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy krok po kroku.

Możliwość negocjacji umowy

Sprzedawca jest firmą. Jej działalność jest otwarta na konkurencję i podlega regulacji przez rynek energetyczny. Wbrew pozorom jej warunki nie są pisane na kamieniu i jako klienci mamy prawo do negocjacji. Według prawa, oprócz przypadku taryf zatwierdzonych przez Prezesa U.R.E. (a więc regulowanych), klient ma prawo negocjować wszystkie warunki zawarte w umowie.

W przypadku zmian w umowie

Zmiany w umowie mogą się pojawić w związku z decyzją sprzedawcy lub w związku z decyzją zmian taryfowych wynikających z decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (U.R.E.). W przypadku jakiejkolwiek zmiany w umowie, klient ma prawo do otrzymania stosownego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno być sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. W przypadku zmian w umowie wynikających z decyzji sprzedawcy (i nie związanych ze zmianami regulacyjnymi lub taryfowymi wynikającymi z decyzji Prezesa U.R.E.), klient ma prawo do wypowiedzenia umowy jeżeli nie akceptuje tych zmian.

Najważniejsze elementy umowy sprzedaży prądu

Umowa sprzedaży – najważniejsze elementy:

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Umowa sprzedaży prądu powinna określać:

Podstawy

 • nazwę i adres obu stron (sprzedawcy i odbiorcy),
 • miejsce dostarczenia energii dla odbiorcy,
 • ilość energii w podziale na okresy umowne,
 • moc umowną energii, sposób jej zamawiania oraz możliwości i warunki wprowadzenia zmian.

Ceny

 • sposób dzięki któremu odbiorca może uzyskać aktualne informacje o cenie prądu, w tym o opłatach za utrzymanie systemu elektroenergetycznego,
 • cenę i grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach,
 • warunki wprowadzania zmian cen i grup taryfowych.

Okres rozliczeniowy

 • okres rozliczeniowy i możliwość jego zmiany,
 • sposób prowadzenia rozliczeń (z możliwością rozliczenia co miesiąc, co pół roku lub co rok, rozliczenie może być prognozowane lub rzeczywiste)

Okres obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia

 • okres obowiązywania umowy,
 • warunki wypowiedzenia, przedłużania i wygaśnięcia umowy,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy i warunki rekompensat, które mają być stosowane w przypadku w którym standardy jakości usług zagwarantowanych w umowie nie są spełnione.

Dodatkowe informacje

 • informacje o prawach konsumenta, w tym sposób wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów,
 • informacje o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej,
 • informację o sposobie postępowania w przypadku, w którym klient utraci możliwość wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczony prąd lub usługi związane z jego dostarczaniem,
 • informacje o możliwości i formie odstąpienia od umowy (i w związku z tym sprzedawca powinienem udostępnić wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby sprzedawcy),
 • Sprzedawca powinienem również wręczyć odbiorcom pisemne potwierdzenie zawarcia umowy z datą podpisu, rodzajem umowy oraz przedmiotem świadczenia i cenami.

Rozwiązanie umowy

...

Klient ma prawo do rozwiązania umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie klienta dotarło do sprzedawcy (jeżeli oświadczenie od klienta wpłynie do sprzedawcy 4 kwietnia, umowa powinna rozwiązać się 31 maja). Klient może również wybrać w oświadczeniu późniejszy termin rozwiązania umowy. Sprzedawca nie ma prawa nałożyć uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chciałby wypowiedzieć umowę.

W przypadku podpisania umowy na czas nieokreślony, klient ma prawo wypowiedzieć umowę składając do sprzedawcy pisemne oświadczenie, nie ponosząc żadnych kar umownych ani kosztów, poza zobowiązaniem pokrycia należności za świadczone usługi i prąd. W przypadku podpisania umowy terminowej, klient ma prawo wypowiedzieć umowę składając do sprzedawcy pisemne oświadczenie, bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań innych niż tych jakie wynikają z treści umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku podpisania umowy sprzedaży poza jego lokalem lub na odległość, klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, składając przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od sprzedaży. Pisemne oświadczenie może być listowne lub osobiście złożone w siedzibie sprzedawcy. Warto upewnić się, że otrzymamy zwrotne potwierdzenie odbioru, aby mieć prawny dowód z datą składania pisemnego oświadczenia. W przypadku w którym, klient nie otrzyma od sprzedawcy na piśmie informacji o możliwości odstąpienia od umowy, klient nie będzie mógł odstąpić od umowy. W tym przypadku klient będzie musiał starać się o otrzymanie od sprzedawcy informacji na piśmie o możliwości odstąpienia od umowy przed upływem trzech miesięcy od daty jej zawarcia. Po otrzymaniu tej informacji przed upływem trzech miesięcy, klient ma prawo odstąpić od umowy składając oświadczenie do sprzedawcy w terminie 10 dni od zawarcia z nim umowy.

Dowiedz się więcej o prawach konsumenta przy zmianie sprzedawcy energii.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę