Zmiana sprzedawcy energii: prawo konsumenta

Zmiana sprzedawcy energii: prawo konsumenta

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

waga Zmiana sprzedawcy energii: prawo konsumenta

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne, dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz unijnej dyrektywy o nieuczciwych praktykach rynkowych i krajowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, odbiorca energii elektrycznej ma następujące prawa:

Prawo do swobodnego i bezpłatnego wyboru sprzedawcy

Zgodnie z dyrektywą elektroenergetyczną 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. odbiorca ma prawo swobodnego wyboru sprzedawcy i przyłączenia się do nowego sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy z dostawcą prądu, odbiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów i odszkodowań, innych od tych, które wynikają z treści łączącej ich umowy (art. 4j ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne). Odbiorca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony z dostawcą składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Jeśli gospodarstwo domowe już zmieniło sprzedawcę prądu nawet kilkakrotnie, ma ono prawo do powrotu do pierwotnego sprzedawcy, który ma obowiązek je zaakceptować jako odbiorcę.

Równoprawne traktowanie

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych są zobowiązani zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucyjnych energii na podstawie umowy zawartej między odbiorcą, a przedsiębiorstwem energetycznym (art.4 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne). Kategoryzacja odbiorców – jak na przykład przynależność do różnych grup taryfowych – powinna być uzasadniona w obiektywny i przejrzysty sposób. Sprzedawca z urzędu (według art. 3 pkt 29: przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi kompleksowe gospodarstwom domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedaży) jest zobowiązany do zawarcia umowy kompleksowej i zapewnienia usługi sprzedaży i dostarczenie energii na zasadach równoprawnego traktowania wobec odbiorcy przyłączonego do jego sieci, który nie korzystał z prawa wyboru sprzedawcy (art. 5a ust.1). Odmowe zawarcia umowy (w przypadku umowy o przyłączeniu do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczeniach usług przesyłania lub dystrybucji energii) i nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wniosku odbiorcy energii elektrycznej (art. 8 ust. 1).

Uczciwe praktyki handlowe

Według unijnej Dyrektywy o nieuczciwych praktykach rynkowych i według polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, sprzedawca energii jest zobowiązany do stosowania uczciwych i przejrzystych metod sprzedaży. Przedsiębiorstwo energetyczne nie ma prawa nakładania uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chciałby wypowiedzieć umowę. Przedsiębiorstwo energetyczne nie ma prawa wprowadzania konsumenta w błąd, rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości lub fałszywej reklamy o swoim lub innym przedsiębiorstwie.

Prawo do informacji

Konsument ma prawo do informacji o warunkach umowy proponowanych przez sprzedawcę przed podpisaniem z nim umowy. Ogólne warunki umowy powinny być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem. Wszelkie informacje o cenach energii elektrycznej stosowane w rozliczeniach i warunki ich stosowania, powinny być zamieszczone na stronach internetowych sprzedawcy energii i dostępne do publicznego wglądu w siedzibie sprzedawcy (art.4j ust.5 ustawy).

Umowa o dostarczeniu lub o sprzedaży energii powinna określać: nazwę i adres sprzedawcy, sposób dzięki któremu odbiorca może uzyskać aktualne informacje o cenach energii elektrycznej, o okresie obowiązywania umowy, o warunkach przedłużenia umowy i jej wygaśnięcia, o warunkach rekompensat, które mają być stosowane w przypadku kiedy standardy jakości usług zagwarantowanych w umowie nie są spełnione.

Każdy konsument ma prawo do informacji podawanych w przyjętych przedziałach czasowych, o rzeczywistym zużyciu i koszcie zaopatrzenia w energię elektryczną, Konsument ma prawo do otrzymania stosownego zawiadomienia, o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy. Takie zawiadomienie powinno być sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Po otrzymaniu zawiadomienia konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy, jeżeli nie akceptuje nowych warunków.

Prawo do rozwiązania umowy

Odbiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony z dostawcą. Aby wypowiedzieć umowę odbiorca musi złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy. W ten sposób, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem następującym po miesiącu, w którym oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Rozwiązanie umowy może nastąpić w późniejszym terminie jeżeli późniejszy termin został oznaczony przez odbiorcę w podpisanej umowie.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę