Co to jest zielony ład i co oznacza dla firm?

Co to jest zielony ład i co oznacza dla firm?

11 grudnia 2019 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie europejskiego zielonego ładu. Jest to obszerna strategia, której celem jest przekształcenie Europy w neutralne pod względem klimatycznym, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo funkcjonujące w nowoczesnej, konkurencyjnej i oszczędzającej zasoby gospodarce.

Cel w postaci neutralności klimatycznej ma zostać osiągnięty do 2050 r., a działania w ramach zielonego ładu obejmują wiele powiązanych ze sobą dziedzin, m. in. politykę klimatyczną, środowiskową, transportową i przemysłową, a także energetyczną oraz rolną. Inicjatywy KE mają zostać podjęte także w dziedzinie zrównoważonego finansowania. Tak obszerny program zmian związany jest z niemal każdą gałęzią gospodarki, dlatego planując politykę długofalową przedsiębiorstwa, warto wziąć pod uwagę również kwestie związane z zielonym ładem.

Jakie dziedziny obejmuje zielony ład i jaki jest jego cel nadrzędny

Najważniejszym strategicznym celem zielonego ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dla realizacji ekologicznej transformacji niezbędna jest modyfikacja unijnych przepisów.

Jednym z kroków na drodze do neutralności klimatycznej jest realizacja projektów i inicjatyw składających się na pakiet „Gotowi na 55”. W jego ramach unijne emisje netto gazów cieplarnianych mają zostać zredukowane o co najmniej 55 % w stosunku do roku 1990.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Za emisję gazów cieplarnianych w UE w największym stopniu odpowiada:

 • przemysł, zwłaszcza energetyczny;
 • użytkowanie budynków;
 • transport.

Dlatego to właśnie na tych 3 obszarach skupiają się w największym stopniu działania Unii Europejskiej, które dążą przede wszystkim do:

 • zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym krajów członkowskich;
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez przemysł – wprowadzanie alternatywnych źródeł energii oraz paliw (np. wodoru);
 • wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym szczególnie w takich sektorach jak elektronika i informatyka, baterie, opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, budownictwo i budynki oraz żywność;
 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i inne obiekty budowlane – odpowiadają one za ponad jedną trzecią unijnych emisji gazów cieplarnianych;
 • dekarbonizacja transportu, wprowadzenie inteligentnej i zrównoważonej mobilności.
Zwiększone pochłanianie gazów cieplarnianych

Ograniczenie wylesiania Europy oraz zrównoważona gospodarka leśna to kluczowe elementy strategii, której celem jest zwiększenie liczby drzew, naturalnych pochłaniaczy CO2. Ochrona istniejącego drzewostanu i tworzenie nowych obszarów zalesionych powinno iść w parze z ograniczaniem produkcji i nabycia towarów przyczyniających się do wylesiania obszarów UE. Zwiększeniu znaczenia leśnictwa towarzyszą inne działania Unii, które mają zostać przeprowadzone np. w ramach strategii bioróżnorodności:

 • wzmocnienie obszarów chronionych w Europie;
 • odbudowa zdegradowanych ekosystemów poprzez zwiększenie areału rolnictwa ekologicznego;
 • ograniczenie stosowania pestycydów;
 • sadzenie drzew.

Z unijną koncepcją gospodarki leśnej i odbudową bioróżnorodności blisko związana jest strategia „Od pola do stołu”. Jej priorytet to bezpieczeństwo żywnościowe, jednak istotna jest realizacja takich celów jak:

 • wystarczającą podaż niedrogiej żywności bogatej w składniki odżywcze;
 • umożliwienie zrównoważonej produkcji żywności (m. in. przez znaczne ograniczenie stosowania pestycydów i jednoczesne zwiększenie produkcji ekologicznej);
 • ograniczenie strat i marnowania żywności;
 • przeciwdziałanie oszustwom w łańcuchu dostaw;
 • sprawiedliwy dochód i silne wsparcie dla producentów surowców;
 • konkurencyjność unijnego rolnictwa w świecie;
 • polepszenie dobrostanu zwierząt.
Zrównoważone, nietoksyczne środowisko – strategia w zakresie chemikaliów

Chemikalia są stosowane w wielu gałęziach przemysłu i na obecnym etapie rozwoju gospodarczego nie można ich wyeliminować całkowicie. Możliwa jest natomiast ich selekcja i ograniczenie, dlatego celem UE w najbliższych latach jest:

 • eliminowanie toksycznych chemikaliów już w fazie projektowania, zamiast kontrolowania ich dopiero na rynku;
 • dopuszczenie stosowania najbardziej niebezpiecznych chemikaliów wyłącznie wówczas, kiedy jest to niezbędne dla zdrowia, bezpieczeństwa czy funkcjonowania społeczeństwa;
 • wspieranie innowacji, dzięki którym produkty będą bardziej bezpieczne.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/

Mechanizm sprawiedliwej transformacji

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie dla niektórych państw członkowskich i regionów większym wyzwaniem niż dla innych. Na przykład część z nich jest bardziej zależna od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu, w których zatrudnienie znajduje wiele osób.

UE wprowadziła mechanizm sprawiedliwej transformacji, by finansowo i technicznie wesprzeć regiony, które w największym stopniu ucierpią w wyniku przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Pomoże to zmobilizować co najmniej 65–75 mld EUR w okresie 2021–2027 na:

 • ludzi i społeczności: poszerzanie możliwości zatrudnienia i zmiany kwalifikacji, zwiększanie energooszczędności mieszkań i zwalczanie ubóstwa energetycznego;
 • przedsiębiorstwa: uatrakcyjnianie dla inwestorów przejścia na technologie niskoemisyjne, zapewnianie wsparcia finansowego i inwestowanie w badania i innowacje;
 • państwa członkowskie lub regiony: inwestowanie w nowe zielone miejsca pracy, zrównoważony transport publiczny, łączność cyfrową i ekologiczną infrastrukturę energetyczną.

Pierwszym filarem mechanizmu sprawiedliwej transformacji jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego całkowity budżet wynosi 17,5 mld EUR. Wydatki z budżetu UE zostaną uzupełnione współfinansowaniem krajowym oraz transferami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Fundusz przewiduje ukierunkowane wsparcie dla regionów zależnych od paliw kopalnych i sektorów wysokoemisyjnych. Ma ono obniżyć społeczno-ekonomiczne koszty zielonej transformacji. Fundusz wesprze inwestycje w:

 • MŚP i nowe firmy
 • badania i innowacje
 • czyste technologie i redukcję emisji
 • przekwalifikowywanie pracowników i pomoc w poszukiwaniu pracy.

7 czerwca 2021 r. Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające fundusz.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę