Dodatek energetyczny: pomoc przy zapłacie rachunku za energię

Dodatek energetyczny: pomoc przy zapłacie rachunku za energię

4-20-zlotych Dodatek energetyczny: pomoc przy zapłacie rachunku za energię

Artykuł przedstawia zasady prawne według których można ubiegać się o zasiłki za energię elektryczną. Na rok 2015 państwo przewidziało przeznaczyć 115 mln zł na dodatek energetyczny w całym kraju.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany gospodarstwom domowym, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, tj. odpowiednio 1 540,79 zł i 1 100,56 zł (najniższa emerytura wynosi 880,45 zł). 

Twój rachunek jest zbyt wysoki? Sprawdź oferty innych sprzedawców prądu : ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON, lub nowych sprzedawców prądu.

Cześć Polaków ma trudności aby opłacić swój rachunek za prąd, lub spłaca je z opóźnieniem, co generuje odsetki.
Dla uboższych obywateli oraz gospodarstw domowych istnieją różne zadatki, każdy przyznawany osobno i w określonych celach. Ta pomoc pieniężna może się ukazywać ogólnie w formie zasiłków stałych lub okresowych. Są to zastępcze lub dodatkowe dochody, które gospodarstwo może wydać dowolnie. Istnieje także grupa zadatków, które przeznaczone są określonym wydatkom : chodzi tu o “zasiłek celowy“. Między innymi, formą zasiłku celowego jest tzw. “dodatek energetyczny“, którego celem jest “częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną“, ponoszonych przez najuboższe gospodarstwa domowe (odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej).

Zasada: do 30% zużycia energii elektrycznej.

Według ustawy Prawo Energetyczne, odbiorcy “wrażliwi” energii elektrycznej w gospodarstwie domowym mogą się starać o dodatek energetyczny wynoszący maksymalnie 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny prądu. Granice dodatku energetycznego są ustalane według niniejszej tabeli:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną 900 kWh w roku kalendarzowym czyli 75 kWh miesięcznie
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób 1250 kWh w roku kalendarzowym czyli 104 kWh miesięcznie
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób 1500 kWh w roku kalendarzowym czyli 125 kWh miesięcznie

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.), dodatek energetyczny wynosi :

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną 133 zł rocznie czyli 11,09 zł miesięcznie
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób 184 zł rocznie 15,40 zł miesięcznie
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób 221 zł rocznie 18,48 zł miesięcznie

Poznaj też nasze porady dotyczące sposobów na oszczędzanie prądu!

Przyznawanie dodatku energetycznego

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy skontaktować się z lokalnym “Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodziny” (MOPR) (w niektórych miastach znany jako “Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” – MOPS). Jednak ostatecznie dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po złożeniu wniosku przez “odbiorcę wrażliwego”. Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o dodatek energetyczny, należy wypełnić oficjalny wniosek oraz odesłać go do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny (MOPR) dołączając do tego kopię umowy kompleksowej (lub umowy sprzedaży) energii elektrycznej. Jeżeli administracja przyzna odbiorcy wrażliwemu prawo do korzystania z dodatku energetycznego, odbiorca dostaje odpowiednią kwotę co miesiąc, z góry, do 10 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, gdy dodatek się wypłaca 30 stycznia). Ponadto, warto wiedzieć, że począwszy od 2015 roku decyzje przyznające dodatek energetyczny nie podlegają opłacie skarbowej.

Prawo energetyczne używa określenia “odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wskazując na osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). Te osoby zawarły umowy kompleksowe lub zwykłe umowy o sprzedaż prądu dla lokalu w którym mieszkają (dom czy mieszkanie). Warto też wiedzieć, że według ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy jest przyznawany gospodarstwom domowym, których “średni miesięczny dochód brutto na jednego członka w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, tj. odpowiednio 1 540,79 zł i 1 100,56 zł (najniższa emerytura wynosi 880,45 zł). Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.”

Przydatne teksty prawne

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z dnia 28 kwietnia 2015 r., poz. 377).

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę