Zakup gazu – jaki produkt wybrać w kontekście wahań cen gazu na TGE?

Zakup gazu – jaki produkt wybrać w kontekście wahań cen gazu na TGE?

Przedsiębiorcy stojący przed podpisaniem nowej umowy z powodu upływu okresu poprzedniej, a także ci, którzy rozpatrują zmianę sprzedawcy gazu, z pewnością zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego produktu.

W okresie gwałtownych wzrostów cen paliwa gazowego na rynkach Unii Europejskiej spowodowanych dużym popytem na gaz i jednocześnie zmniejszoną z różnych przyczyn podażą, straty i zyski w związku z wyborem oferowanego przez sprzedawcę produktu mogą być naprawdę duże.

Oczywiście ani zachowania cen gazu, ani wartości średniej ceny jednostkowej w poszczególnych okresach nie da się przewidzieć z całą pewnością, jednak można poczynić pewne prawdopodobne założenia. Większość specjalistów jest zgodna co do tego, że ceny gazu w hurcie zarówno na rynkach europejskich, jak i na rodzimym będą wzrastać. Prawdopodobnie nie będą to wzrosty tak gwałtowne, jak w roku 2021, jednak nie należy się raczej spodziewać obniżek – o ile nie nastąpią trudne do przewidzenia obecnie okoliczności.

Zakup zgodnie z taryfą – plusy i minusy

Każdy sprzedawca gazu, poza taryfą dla gospodarstw domowych, zatwierdzaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), ustala taryfę dla odbiorców niekomercyjnych, skierowaną do biznesu. Decydując się na takie rozwiązanie przedsiębiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny jednostkowej gazu, a także pozostałych opłat, do czasu wejścia w życie nowej taryfy.

Z drugiej strony – nie ma żadnego wpływu na wysokość ponoszonych opłat. Kwalifikowany jest do określonej taryfy na podstawie procedury, która jest taka sama dla każdego odbiorcy biznesowego i uwzględnia zawsze rodzaj pobieranego paliwa gazowego (gaz wysokometanowy grupy E, gaz zaazotowany Ls oraz Lw).

Każdy sprzedawca gazu konstruuje swoją taryfę w określony sposób, uwzględniając zwykle również:

  • moc umowną rozumianą jako maksymalną ilość paliwa gazowego, które możliwe jest do odebrania w ciągu godziny;
  • roczną ilość pobieranego paliwa gazowego;
  • częstotliwość rozliczeń.

Warto podkreślić, że w związku ze znacznymi podwyżkami cen gazu w 2021 r., na skutek ochronnych działań rządu, w I kwartale 2022 r. obniżona zostanie stawka VAT na gaz ziemny z 23 do 8 %, co zmniejszy koszty zakupu tego paliwa.

Zakup gazu z gwarancją stałej ceny

W kontekście zanotowanych w 2021 r. wzrostów cen paliwa gazowego w całej Unii Europejskiej, a także prognoz dalszych wzrostów, rozsądnym wydaje się być zawarcie umowy z gwarancją stałej ceny.

Oczywiście nie należy zapominać, że takie rozwiązanie również objęte jest ryzykiem. Po pierwsze, jeśli ceny na rynku hurtowym wzrosną drastycznie i sprzedawca dokona rekalkulacji kosztów, może okazać, się, że mimo kar umownych, rozwiąże umowę, a wówczas przedsiębiorca stanie przed koniecznością znalezienia nowego sprzedawcy paliwa gazowego.

Może również okazać się, że z jakichś powodów, które trudno dziś przewidzieć, ceny w hurcie spadną i zakup po cenie umownej może przestać być opłacalny dla przedsiębiorcy.

Warto więc zwrócić uwagę nie tylko na cenę jednostkową paliwa, ale także na inne zapisy umowy, takie jak:

  • okres obowiązywania umowy;
  • okres wypowiedzenia;
  • wysokość kar umownych.

Decydując się na tę formę umowy, należy też przeanalizować oferty różnych sprzedawców pod kątem rozliczeń. Część z nich zapewnia dość elastyczne warunki, np. możliwość korzystania z faktur zaliczkowych, jak i z rozliczeń za faktyczne zużycie gazu.

Zakup w oparciu o ceny giełdowe

Budując portfel zakupowy gazu zwykle wykorzystuje się „zasadę piramidy”. Podstawą, zapewniającą nabycie największego wolumenu paliwa stanowią kontrakty długoterminowe, następnie średnioterminowe, a dopiero na szczycie piramidy znajdują się kontrakty krótkoterminowe, najbardziej ryzykowne.

W kontekście rosnących cen energii wielu specjalistów doradza zbudowanie jeszcze bardziej solidnej podstawy i ograniczenia kontraktów krótkoterminowych do minimum.

Nawet jeśli dotąd przedsiębiorca korzystał z zakupu gazu wyłącznie w oparciu o ceny giełdowe, obecnie zasadne jest rozpatrzenie innych możliwości, włącznie z uwzględnieniem mniej ryzykownych rozwiązań, choćby dla części zapotrzebowania.

Produkty niestandardowe

Poza taryfą oraz możliwością zakupu gazu z gwarancją stałej ceny i produktów giełdowych, część sprzedawców proponuje klientom również niestandardowe oferty, które mogą być atrakcyjne dla niektórych grup odbiorców.

Z możliwości nabycia gazu tańszego, w którego cenie nie zostały uwzględnione koszty praw majątkowych („białych certyfikatów”) wynikające z ustawy o efektywności energetycznej, skorzystają niektórzy odbiorcy. Będą to przedsiębiorstwa, które w ramach uczestnictwa w systemie świadectw efektywności energetycznej są zainteresowane zakupem gazu w celu jego dalszej odsprzedaży lub zużycia:

  • na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej;
  • na potrzeby wytwarzania ciepła;
  • na cele nieenergetyczne.

Wśród mniej typowych propozycji, z których można skorzystać znajdują się także produkty umożliwiające aktualizację ilości paliwa gazowego zgodnie z zasadami rozliczeń zawartymi w dotychczasowych aneksach do umów czy pozwalające na przeniesienie warunków kontraktu w inne miejsce odbioru, zarówno należące, jak i nie, do Odbiorcy wnioskującego o przeniesienie.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę