Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży gazu – dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży gazu – dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Powodów do wypowiedzenia umowy na gaz może być wiele – od zmiany sprzedawcy gazu z powodu korzystniejszej oferty konkurencyjnej firmy, poprzez przeprowadzkę do innego miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa, zmianę technologii produkcji, aż po wymianę kotła gazowego na alternatywne źródło ciepła (np. pompę ciepła czy ogrzewanie elektryczne).

Rezygnacja z usług dostawy gazu wiąże się najczęściej z wypowiedzeniem umowy na sprzedaż i dostawę gazu przez odbiorcę. Warto podkreślić, że inne przepisy wiążą sprzedawcę gazu i konsumenta (osobę fizyczną), a inne – spółkę gazową i przedsiębiorcę. Konsument może wypowiedzieć umowę na sprzedaż gazu praktycznie bez żadnych konsekwencji finansowych, natomiast przedsiębiorców, co do zasady, wiążą zapisy umowy.

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule mogą dotyczyć wielu zapisów, które znajdują się w umowie sprzedaży gazu. Ze względu na konsekwencje, jakie niesie ze sobą wypowiedzenie umowy przez przedsiębiorcę, przed jej podpisaniem warto zwrócić się o zaopiniowanie dokumentu przez prawnika.

Konsumenta przepisy chronią znacznie bardziej niż przedsiębiorcę – obecnie zwykle umowy na sprzedaż gazu nie zawierają klauzul niedozwolonych. Tym niemniej, warto przed podpisaniem dokumentu sprawdzić, czy sprzedawca nie umieścił w nim zapisów, które przewidują kary finansowe za wypowiedzenie umowy.

W przypadku umów zawieranych z konsumentem niedozwolone jest w szczególności:

  • pobieranie rekompensat za rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony;
  • zamieszczanie zapisów o automatycznym odnowieniu umowy zawartej na czas określony;
  • ustanawianie kar finansowych za rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta.

Warto podkreślić raz jeszcze, że stanowisko UOKiK jest w tej kwestii jasne. Nawet w przypadku umów zawartych na czas określony, nakładanie kar na konsumenta za wcześniejsze ich rozwiązanie w branży energetycznej jest niedozwolone, ponieważ ogranicza fundamentalne prawo swobodnego wyboru sprzedawcy gazu, zagwarantowane przez ustawę Prawo energetyczne.

Wypowiedzenie umowy na gaz a odstąpienie od umowy

Od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz bezpośredniego zawierania umów poza lokalem sprzedawcy gazu czy energii elektrycznej. Jeśli więc konsument zawrze umowę sprzedaży gazu w domu, podczas wizyty sprzedawcy, taka umowa jest nieważna. Nowe zapisy ustawowe rozwiązują problem nieuczciwych sprzedawców gazu, których ofiarą padały często osoby starsze lub nie orientujące się w obowiązujących przepisach.

Nadal można jednak zawrzeć umowę na odległość, np. podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem sprzedawcy. Konsumentowi przysługuje wówczas prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

Warto podkreślić, że wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy oznaczają zupełnie inne czynności prawne. Jeśli jedna ze stron odstępuje od umowy, obydwie strony zobowiązane są do zwrotu przedmiotu umowy (towaru, pieniędzy, świadczeń etc.), a sytuacja prawna pomiędzy nimi jest po odstąpieniu taka sama, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Wypowiedzenie powoduje wzajemne ustanie zobowiązań wynikających z zawartej uprzednio umowy.

Termin 14 dniowego odstąpienia od umowy jest ważny wyłącznie w przypadku umowy zawartej na odległość oraz kiedy jedną ze stron jest konsument.

 

Czy przedsiębiorca zawsze płaci kary umowne?

W umowach sprzedaży gazu zawieranych pomiędzy spółką gazową a przedsiębiorcą, należy spodziewać się zapisów, które zobowiązują przedsiębiorcę do zapłaty kar umownych w przypadku przedterminowego wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Nie jest to niczym nagannym. Sprzedawca gazu najczęściej kontraktuje zakup na rynku hurtowym z dużym wyprzedzeniem (nawet dwóch czy trzech lat). Z tego powodu zabezpiecza się finansowo na wypadek konieczności odsprzedaży części zakontraktowanej ilości gazu w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta. Jest to tym ważniejsze, im więcej gazu nabywa odbiorca.

Dlatego będąc przedsiębiorcą przed zawarciem umowy zawsze warto przyjrzeć się tej części dokumentu, w której zawarto warunki wypowiedzenia przez każdą ze stron i przeanalizować możliwe scenariusze związane z ewentualną decyzją o rezygnacji z usług sprzedawcy gazu. W szczególności należy zastanowić się nad finansowymi konsekwencjami:

  • zmiany sprzedawcy gazu;
  • zmiany siedziby firmy;
  • zmniejszenia zapotrzebowania na gaz;
  • modernizacji systemu ogrzewania i eliminacji kotła gazowego;
  • zawieszenia lub likwidacji działalności.

Jeśli chcemy rozwiązać umowę na sprzedaż gazu, dobrze skonsultować tę decyzję z prawnikiem. Być może w dokumencie znajdują się niedozwolone zapisy, których nie jesteśmy świadomi. Mamy wówczas spore szanse na polubowne rozwiązanie umowy bez konsekwencji w postaci kar umownych.

Wypowiedzenie umowy – nie tylko przez przedsiębiorcę

Będąc odbiorcą gazu zwykle większą wagę przykładamy do kwestii związanych z konsekwencjami wypowiedzenia umowy z naszej strony. Warto jednak zainteresować się także możliwościami, jakie dają zapisy umieszczone w dokumencie spółce gazowej. Jest to szczególnie istotne obecnie, kiedy 2021 r. przyniósł znaczące podwyżki cen gazu i prognozowane są dalsze wzrosty.

Należy się liczyć z ewentualnością wypowiedzenia szczególnie korzystnej dla nas umowy przez sprzedawcę gazu. Jeśli zawarliśmy umowę ze sprzedawcą w roku 2020, z pewnością obecnie płacimy za 1kWh gazu znacznie mniej niż wynikałoby to z obowiązujących dziś cen. Wówczas sprzedawca będzie szukał możliwości wypowiedzenia niekorzystnej dla niego umowy, zmuszając nas tym samym do zawarcia nowej, z pewnością mniej atrakcyjnej pod względem cenowym.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę