Jakie produkty giełdowe oferuje TGE?

Jakie produkty giełdowe oferuje TGE?

Towarowa Giełda Energii (TGE) jest podmiotem, który umożliwia realizacje transakcji zarówno w zakresie handlu energią elektryczną, jak i produktami pochodnymi (prawami majątkowymi), uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem. Na TGE odbywa się również handel rolny, jednak na potrzeby niniejszego artykułu ograniczymy się do omówienia produktów związanych wyłącznie z energią elektryczną.

Uczestnicy TGE zainteresowani hurtowym zakupem energii elektrycznej mogą zawierać transakcje w ramach Rynku Terminowego Produktów Energetycznych (produkty z dostawą na kolejny miesiąc, kwartał czy rok) oraz w ramach Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (produkty krótkoterminowe).

Czym jest Rynek Terminowy Produktów Energetycznych?

Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej prowadzony był przez TGE od 2008 r. W maju 2020 r., w związku z koniecznością dostosowania prawa krajowego do unijnego do wymagań Dyrektywy MiFID2, dotychczasowy Rynek Terminowy Towarowy (RTT) został przekształcony w Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii (RTPE).

Wraz z innymi rynkami terminowymi prowadzonymi przez TGE, RTPE stał się częścią Zorganizowanej Platformy Obrotu OTF (ang. Organised Trading Facility), czyli dostosowanego do wymagań UE systemu wielostronnego, który nie stanowi rynku regulowanego. Celem OTF jest kojarzenie w sposób uznaniowy ofert kupna i sprzedaży składanych przez podmioty trzecie. Przedmiotem obrotu na OTF mogą są różne instrumenty, w tym również właśnie produkty energetyczne realizowane przez fizyczną dostawę.

Przekształcenie RTT w RTPE nie zmieniło charakteru obrotu kontraktami na energię elektryczną. Odbywa się on nadal:

 • w systemie notowań ciągłych;
 • w systemie aukcyjnym.

Aukcje organizowane są na wniosek nabywcy lub oferenta zgodnie z harmonogramem i w praktyce stosowane są w przypadku dużych wolumenów energii.

Jakie produkty można kupić na OTF?

Na OTF, a ściśle na RTPE, można nabyć produkty bazowe, szczytowe (peak) oraz poza szczytem (offpeak). Należy tu wyjaśnić, że produkty:

 • bazowe obejmują energię dostarczaną w każdej godzinie doby od 0:00 do 24:00 przez 7 dni w tygodniu,
 • peak obejmują energię dostarczaną w godzinach od 7:00 do 22:00 od pon. do pt.;
 • offpeak obejmują energię dostarczaną od 0:00 do 7:00 i od 22:00 do 24:00 w dni robocze oraz od 0:00 do 24:00 w dni wolne od pracy.

Zarówno instrumenty bazowe, peak i offpeak mogą być:

 • roczne (np. BASE_Y-23 – produkt bazowy z dostawą w każdej godzinie w roku 2023);
 • kwartalne (np. PEAK_Q-3-21 – produkt peak z dostawą od pon. do pt. w każdym tygodniu III kwartału 2021 r.);
 • miesięczne (np. BASE_M-11-20 – produkt bazowy z dostawą w każdej godzinie od 1 do 30 listopada 2020 r.)
 • tygodniowe (np. BASE_W-12-22 – produkt bazowy z dostawą w każdej godzinie 12 tygodnia 2022 r.)
Rynek Towarów Giełdowych – transakcje krótkoterminowe

Rynek Towarów Giełdowych obejmuje transakcje krótkoterminowe zawierane w ramach Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Dnia Bieżącego SIDC.

Rynek Dnia Następnego

RDN został uruchomiony w 2000 r. i jest rynkiem spotowym. W jego ramach dostępne są dla uczestników produkty godzinowe oraz blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Poza produktami godzinowymi, pozostałe mają konstrukcję:

 • BASE_DD-MM-RR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc dostawy, RR-rok dostawy;
 • PEAK_DD-MM-RR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc dostawy, RR-rok dostawy;
 • OFFPEAK_DD-MM-RR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc dostawy, RR-rok dostawy;
 • BASE_WEEKEND_WW-RR, gdzie, WW-numer tygodnia roku okresu wykonania, RR-rok dostawy;
 • PEAK_WEEKEND_WW-RR, gdzie, WW-numer tygodnia roku okresu wykonania, RR-rok dostawy;
 • OFFP_WEEKEND_WW-RR, gdzie, WW-numer tygodnia roku okresu wykonania, RR-rok dostawy.

Transakcje zawierane w ramach RDN służą domknięciu portfeli przez jego uczestników. Handel na RDN odbywa się na jeden lub dwa dni poprzedzające okres dostawy.

Rynek Dnia Bieżącego

Europejski Rynek Dnia Bieżącego SIDC (ang. Single Intra-Day Coupling) powstał w nawiązaniu do uruchomionego w 2018 r. modelu XBID (ang. Cross Border Intraday Coupling), którego zadaniem było stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. XBID to wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów.

źródło: https://tge.pl

SIDC XBID został uruchomiony przez TGE pod koniec 2019 r.i opiera się na wspólnym systemie informatycznym. Działając w ramach UE, łączy obecnie 21 krajów i umożliwia handel trans graniczny pomiędzy podmiotami w większości państw Unii.

SIDC pełni funkcję pomocniczą, umożliwiając uczestnikom rynku korygowanie ich pozycji w trakcie doby dostawy energii.

Czym handluje się na RTG RDN?

Obecnie zmiany na RDN obrazuje 6 indeksów giełdowych:

 • TGeBase realizowany w godzinach od 0:00 do 24:00 codziennie;
 • TGePeak realizowany w godzinach od 7:00 do 22:00 od pon. do pt.;
 • TGeOffpeak realizowany w godzinach od 22:00 do 7:00 od pon. do pt.
 • TGe24 realizowany w godzinach od 0:00 do 24:00 codziennie;
 • TGe15 realizowany w godzinach od 7:00 do 22:00 od pon. do pt.;
 • TGe9 realizowany w godzinach od 22:00 do 7:00 od pon. do pt.

Poszczególne produkty bazowe, peakowe i offpeakowe różnią się między sobą konstrukcją, a w konsekwencji – kursem.

Jakie produkty kupisz w ramach RTG RDB?

Handel na RDB odbywa się w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Instrumenty notowane są z dostawą w kolejnym dniu, a notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą. Wygasają stopniowo na godzinę przed rozpoczęciem dostawy.

Instrumenty SIDC podzielono na dwie grupy:

 • notowane w dobie n;
 • notowane w dobie n-1.

Odpowiadają im odpowiednie oznaczenia kodowe:

 • dla instrumentów notowanych w dobie n będzie to GP-(T)GK_XB, gdzie GP oznacza godzinę początku okresu dostawy, GK oznacza godzinę końca okresu dostawy, T oznacza dobę n+1, np. 23-T00_XB odpowiada okresowi czasu od godziny 23:00:00 doby n do godziny 00:00:00 doby n+1;
 • dla instrumentów notowanych w dobie n-1 będzie to TGP-T(T)GK_XB, gdzie GP oznacza godzinę początku okresu dostawy, GK oznacza godzinę końca okresu dostawy, T oznacza dobę n, TT oznacza dobę n+1, np. T23-TT00_XB odpowiada okresowi czasu od godziny 23:00:00 doby n do godziny 00:00:00 doby n+1.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę